جستجوی

مدخل

تعداد1019مدخل یافت شد

ت

یکی از همخوانها و چهارمین حرف از الفبای فارسی و سومین حرف از الفبای عربی و بیست و دومین حرف در ترتیب ابجدی، که آن را تِ، تاء منقوط، تاء مثناة فوقانی (دو نقطه) و تای قَرَشَتْ گفته اند. - در ترکی

تآتر --> نمایش

تابعیت

اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت

تابعین

افرادی که با یک یا چند تن از صحابه ملاقات یا مصاحبت کرده اند.

تابوت (1)

واژه ای در قرآن کریم و تورات و انجیل به معنای صندوق عهد

تابوت (2)

صندوقی برای حمل و نگهداری و دفن مردگان

تات

اصطلاحی که ترکان قدیم به بیگانگان مقیم سرزمینهای خود اطلاق می کرده اند. - گویشهای تاتی

تاتار

نام برخی از اقوام صحرانورد آسیای شمالی و مرکزی، که از قرن هفتم به همه اقوام مغول و ترک تشکیل دهنده سپاه چنگیزخان در غرب آسیا و اروپا اطلاق شده است.

تاتارستان

جمهوری خودمختار در فدراسیون روسیه

تاتائو --> سیمینه رود

تاتوره

جنسی از تیره بادنجانیان، شامل تقریباَ پانزده نوع/ گونه گیاه علفی یکساله، چندساله یا درختچه مانند

تاتی، گویشها --> تات

تاج (1)

سرپوش یا حلقه ای زینتی معمولاً از زر و جواهرنشان که ملکان، ملکه ها و مانند آنها در بعض آیینهای رسمی به عنوان نماد سلطنت بر سر می گذارند. - واژگان - تاریخچه

تاج (2)

کاخی در شرق بغداد از اواخر قرن سوم

تاج اصفهانی، جلال

خواننده بلند آوازه موسیقی ایرانی (قرن14)