جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

ب

دومین حرف از الفبای عربی و فارسی و بسیاری از الفباهای دیگر 1)‌ در زبان عربی 2) در زبان فارسی 3) در زبان ترکی 4) در عرفان اسلامی

با

کلمه ای در آغاز نام افراد و، در مرحله ثانوی، نام خاندانها، رایج در جنوب عربستان

باب (1)

(باب الله)، عنوان و صفتی برای حضرت رسول وائمه اثناعشر در برخی از احادیث

باب (2)

نزد اسماعیلیه باب یکی از مراتب محسوب می شد.

باب (3)

عنوان برخی از مشایخ صوفیان آسیای مرکزی

باب (4)

در، دروازه - در مساجد و مقابر و امثال آنها - در استحکامات نظامی

باب، سیّدعلی محمد شیرازی

از مدعیان بابیت امام دوازدهم شیعیان که بعدها مدعی مهدویت و نبوت شد (قرن13)

بابا

واژه فارسی به معنای پدر

بابا احمدی --> بختیاری (2)

بابا اروج --> بارباروس، خیرالدین (خضر) پاشا

بابا اسحاق --> بابایی

بابا اسکی

شهر کوچکی در شمال غربی ترکیه

بابا افضل، افضل الدین محمد

حکیم بزرگ اسلام و ایران (قرن6و7)

بابا الیاس خراسانی

از مشایخ صوفیه ترکمن تبار آناطولی (قرن7)

بابا بیگ

سرکرده خاندان ازبک کنگس (قرن13و14)