جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لباب

منطقه ای در ساحل امودریا، از مراکز سکونت ترکمن‌ها

لباب الالباب --> عوفی، سدیدالدین

لباس

پوشیدنی - احکام عمومی پوشش در اسلام - در نواحی مرکزی و شرقی سرزمینهای عرب - در زمان پیامبر و اوایل اسلام - قوانین اولیه اسلام در مورد لباس - امویان، عباسیان و نظامِ طراز - فاطمیان

لبنان

کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه‌، در کنار ساحل شرقی دریای مدیترانه - جنگ داخلی لبنان - هنر و معماری

لبیبی

شاعری فارسی گوی ایرانی (قرن4و5)

لبید بن ربیعه

از شاعران مخضرم عرب

لبیدی، عبدالرحمان بن محمد

فقیه مالکی (قرن4و5)

لبیک --> اِحرام

لپانتو --> اینه بختی

لحن

اصطلاحی در موسیقی به معنای ترجیع صورت در غناء

لحیان

دولت مستقلی در عربستان باستان و نام قبیله ای عرب از شاخه های قبیله هذیل

لخم

از قبایل تأثیرگذار عرب در دوره پیش از اسلام

لخمی، ابوالحسن --> رَبَعی، علی بن محمد

لخمی، عبدالرحمان بن محمد بن عبدالعزیز

فقیه حنفی (قرن6و7)

لخمی، عبدالرحمان بن محمد بن عبدالکریم --> ابن وافِد، عبدالرحمان بن محمد