جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لاهوری، عبدالستار بن قاسم

مؤلف و مترجم عهد اکبر و جهانگیر (قرن10)

لاهوری، عبدالسلام بن عبدالعزیز

فقیه و مفسر (قرن11)

لاهوری، عبداللطیف

فقیه و عالم (قرن، معلوم نیست)

لاهوری، محمد باقر

عارف و مفسر قرآن در هند (قرن11)

لاهوری، محمد علی

بنیانگذار شاخه لاهور قادیانیه (قرن13و14)

لاهیجان

شهر و شهرستانی در استان گیلان

لاهیجی، حسن

متکلم و فرزند عبدالرزاق لاهیجی (قرن11)

لاهیجی، شمس الدین محمد

صوفی و شاعر ایرانی (قرن9)

لاهیجی، عبدالرزاق

فیلسوف، متکلم و شاعر اواخر عهد صفوی (قرن11) (گروه کلام برای این مدخل مقاله جداگانه نخواهد نوشت)

لاهیجی، قطب الدین --> قطب الدین لاهیجی

لاهیجی، ملامحمد جعفر

از حکمای عهد قاجار (قرن13)

لایارد، آستین هنری

باستانشناس فرانسوی، متخصص باستانشناسی در ایران و افغانستان (قرن13)

لایق شیرعلی

شاعر تاجیک (قرن14)

لائوست، هانری

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه حنابله و آرای ابن تیمیه (قرن13و14)

لائیسیسم --> سکولاریسم