جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لامرد

شهرستان و شهری در استان فارس

لامسه --> حِسّ / حواس

لامعی، شیخ محمود بن عثمان

صوفی، شاعر و ادیب عهد عثمانی (قرن9و10)

لامعی گرگانی، ابوالحسن

شاعر ایرانی (قرن5)

لامنس، هانری

اسلام شناس برجسته بلژیکی (قرن13و14)

لامو

شهر و جزیره ای در ساحل کنیا

لامیة العجم

قصیده ای مشهور به عربی سروده مؤیدالدین طغرائی که به زبانهای مختلفی ترجمه شده است (قرن 6).

لامیة العرب

قصیده ای مشهور به عربی سروده شنفری، شاعر عصر جاهلیت

لاندبرگ، کارلو

خاورشناس سوئدی، متخصص زبان و ادبیات عرب (قرن13)

لاوان، جزیره

از جزایر ایرانی خلیج فارس

لاهرود

شهری در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل

لاهوت --> عالَم

لاهوتی کرمانشاهی، ابوالقاسم

شاعر ایرانی (قرن14)

لاهور

شهر و ایالتی مهم در پاکستان - معماری

لاهوری، جان محمد

از علمای حنفی شبه قاره (قرن12)