جستجوی

مدخل

تعداد243مدخل یافت شد

لیون

مرکز حکومت قدیمی لئون و امروزه مرکز استانی به همین نام در اسپانیا

لیونو

شهری در بوسنی

لئوی آفریقائی

شهرت حسن ابن محمد الوزان ملقب به یوحنا اسد الغرناطی، سیاح، جغرافیدان و مورخ، صاحب کتاب "توصیف افریقا"(قرن10)