جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خیّاط، ابو الحسین عبدالرحیم بن محمد

متکلم، فقیه و رییس معتزلیان بغداد (قرن3)

خیّاط، ابوعلی یحیی بن غالب

اختر شناس و منجم احکامی (قرن2و3)

خیّاطیه --> خیّاط، ابو الحسین عبدالرحیم بن محمد

خیال

از مباحث مشترک فلسفه و عرفان در دو حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی - در فلسفه - در عرفان

خیال، محمد تقی --> بوستان خیال

خیال الظلّ

گونه ای نمایش عروسکی سایه ای در سرزمینهای عربی، بویژه مصر و شام

خیال منفصل --> مثال، عالم

خیالی، محمد بیگ

شاعر مشهور ادبیات دیوانی عثمانی (قرن10)

خیالی بخارایی

شاعر فارسی زبان (قرن9)

خیّام، غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری

شهرت و تخلص، غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری، حاکم، ریاضی دان، منجم و شاعر رباعی سرای مشهور ایران (قرن 6) - شرح حال، رباعیات خیام - خیام در ادبیات عرب - ریاضیات - نجوم -آراء فلسفی

خیامپور، عبدالرسول

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، پژوهشگر و مصحح تذکره های شاعران (قرن14)

خیانت

رذیلتی اخلاقی که در قرآن و احادیث مذمت شده است

خیاو --> مشکین شهر

خیبر، غزوه

از غزوات پیامبر اکرم (ص) در سال هفتم

خیبر، گذرگاه

گذرگاهی مهم از حیث راهبردی و تاریخی بین افغانستان و پاکستان