جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خوشه پروین --> پروین، خوشه

خوف و رجا

اصطلاحی در قرآن، حدیث و عرفان. 1) در قرآن و حدیث 2) در تصوف و عرفان

خوقَند

شهری تاریخی در شرق ازبکستان

خوک

حیوانی که در فقه اسلامی استفاده از همه اجزای آن حرام است.

خولانی، ابوادریس

محدث، فقیه و قاضی شام که از تابعین بود (قرن1)

خولانی، ابومسلم

از مشاهیر تابعین شامی و از یاران معاویه (قرن1)

خولَنجان (1)

(خان لنجان)، شهر و قلعه ای قدیمی در اصفهان

خولَنجان (2)

نام دو گونه گیاهی مختلف از جنس آلپینیا متعلق به تیره زنجبیل که از ساقه زیرزمینی (ریزوم) آنها استفاده دارویی و ادویه ای می شود.

خوله بنت حکیم --> عثمان بن مَظعون

خولی، امین

ادیب و قرآن پژوه نواندیش مصری معاصر (قرن14)

خون

از اخلاط چهارگانه در پزشکی و طبیعیات قدیم - مباحث پزشکی - احکام فقهی

خون بها --> دیه

خونَجی، افضل الدین محمد

از منطق دانان مسلمان (قرن6و7)

خونسار --> خوانسار

خونکار --> خداوندگار