جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خوانساری، محمد

استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی (قرن 14)

خوانساری، محمد باقر

فقیه، اصولی، ادیب و تراجم نویس شیعی (قرن 13و14)

خوانساری، محمد تقی

فقیه و مرجع تقلید شیعی (قرن14)

خوانساری، محمد مهدی

عالم امامی (قرن13و14)

خوانساری، میرزا محمد هاشم

فقیه امامی (قرن13و14)

خوانساری، میرصغیر --> خوانساری، ابوالقاسم

خوانسالار

متصدی مطبخ سلطنتی و متولی آماده کردن طعام سلطان در برخی از سرزمینهای اسلامی، به ویژه ایران

خواهر زاده، محمد بن محمود --> کردری، محمد بن محمود

خوب الله اِله آبادی، محمد یحیی

معروف به شاه خوب الله، دانشمند و صوفی هندی (قرن12)

خوجایف --> خواجه یف، فیض الله

خوجه

عنوان طبقه ای در هند مشتمل بر اسماعیلیان نزاری و نیز گروهی از سنیان و شیعیان اثناعشری که از آنان جدا شده اند. 1) خوجه های اسماعیلی 2) خوجه های امامی

خوجه چلبی --> ابوالسعود افندی، محمد بن محیی الدین

خودْزُکو،‌ الکساندر بوریکو

دولتمرد، شاعر ، و از نخستین ایران شناسان لهستانی (قرن14)

خودکشی

سلب ارادی حیات انسان به دست خود.

خور(1)

یا خلیج کوچک، پدیده طبیعی آبی که عمدتا در دهانه رودخانه ها ایجاد می شود.