جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خواف

شهرستان و شهری در استان خراسان رضوی

خوافی، ابو مظفر احمد بن محمد

فقیه و محدث شافعی (قرن5)

خوافی، زین الدین ابوبکر

عارف سلسله سهروردیه (قرن8و9)

خوافی خان

یا خافی خان، شهرت محمد هاشم نظام الملکی از مورخان شبه قاره هند و مؤلف کتاب منتخب اللباب به زبان فارسی (قرن 11و12)

خوان --> سفره

خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین

مورخ (قرن10)

خواندمیر، محمود

مؤلف تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی به فارسی، فرزند غیاث الدین خواندمیر نویسنده کتاب حبیب السیر

خواندنیها، مجله

نشریه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به مدیریت علی اصغر امیرانی، حاوی گلچینی از مطالب دیگر نشریات ایران

خوانسار

(خونسار)، شهرستان و شهری در استان اصفهان - گویش خوانساری

خوانساری، آقاجمال الدین

فقیه، محدث، حکیم و متکلم امامی (قرن12)

خوانساری، آقاحسین

فقیه،اصولی، متکلم و حکیم (قرن11)

خوانساری، ابوالقاسم

معروف به آقا میرزا و میرصغیر، فقیه امامی(قرن 12و13)

خوانساری، ابوتراب

فقیه، رجالی و مفسر امامی ایرانی (قرن13و14)

خوانساری، احمد

از مراجع تقلید شیعه (قرن14و15)

خوانساری، خاندان

از خاندانهای علمی شیعی (قرن 13)