جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خوارزمشاه، علاءالدین محمد

از سلاطین سلسله خوارزمشاهیان (قرن6و7)

خوارزمشاهیان

سلسله ای از سلاطین مسلمان خوارزم که بر خوارزم و بخشهایی از ایران حکومت کردند. (قرن5-7)

خوارزمی، ابوالوفاء --> ابوالوفاء خوارزمی

خوارزمی، ابوبکر محمد بن عباس

ادیب، کاتب و شاعر (قرن 4)

خوارزمی، ابوعبدالله --> مفاتیح العلوم

خوارزمی، تاج الدین حسین

شاعر و عارف شیعی (قرن8و9)

خوارزمی، حسین

منجم واحتمالا عارف ایرانی ( قرن 9 )

خوارزمی، کمال الدین حسین

عارف و شاعر(قرن9و10)

خوارزمی، گویش --> خوارزم

خوارزمی، محمد بن موسی

ریاضی دان و منجم مشهور دوره اسلامی (قرن3)

خواستگاری

پیشنهاد ازدواج دادن به کسی که از نظر شرعی و قانونی بتوان با او ازدواج کرد. - مباحث فقهی - ابعاد فرهنگی- اجتماعی

خوّاص، ابراهیم

صوفی و زاهد (قرن3)

خواص، سلیمان

عارف (قرن2)

خواص قرآن

تأثیر قرآن در کسب منافع و دفع ضررهای اغلب دنیوی

خواطر

(جمع خاطر)، به معنی چیزی که بی اختیار بر ضمیر انسان می گذرد و زمینه اندیشه و عمل اختیاری را پدید می آورد. - در کلام - در عرفان