جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خنثی

احکام فقهی مترتب بر افراد خنثی

خنجر

جنگ افزار سبک انفرادی فلزی و کوچک، شبیه چاقو، با تیغه ای تیز و نوک دار

خنجی، گویش --> لارستان

خندق، غزوه

از غزوات معروف و مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

خواب

کاهش طبیعی و موقت ادراک، حرکات ارادی و حواس ظاهری آدمی به سبب ضعیف شدن پیوند نفس و بدن.

خوابگزاری

تعبیر خواب - در قرآن و حدیث - در تاریخ اجتماعی مسلمانان

خواجگان، سلسله

طریقتی صوفیانه در ماوراءالنهر در سده های ششم تا هشتم که در گسترش تصوف در آسیای میانه نقش بسزایی داشت.

خواجگان دیوان همایون

عنوانی برای کاتبان دیوان عالی حکومت عثمانی

خواجو، پل

پلی از دوره صفویه در اصفهان (قرن11)

خواجوی کرمانی

شاعر و داستان سرای ایرانی (قرن8) - آثار

خواجویی، ملا اسماعیل

حکیم، فقیه و متکلم شیعی (قرن12)

خواجه (1)

از القاب بزرگان و اعیان در دوره اسلامی

خواجه (2) --> خوجه

خواجه (3) --> خِصاء

خواجه بیرنگ --> باقی بالله، ابوالمؤید