جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خبائث --> طیّبات (1)

خبر

اصطلاحی در دانش حدیث و تاریخ

خبر (در بلاغت) --> انشاء

خبرگزاری

نهادی برای تأمین خبر رسانه های عمومی اعم از نشریات و رادیو و تلویزیون 1)ایران 2)آسیای مرکزی و قفقاز 3)ترکیه 4) شبه قاره هند و شرق آسیا 5) جهان عرب 6) افریقای مسلمان غیرعرب

خبر واحد

اصطلاحی در علوم حدیث و فقه و کلام، ناظر به روایت حاوی امری دینی که با توجه به شمار راویان آن، به مرتبه تواتر نرسیده و به خودی خود علم آفرین نیست.

خبوشان --> قوچان

خبیص --> شهداد

ختای --> چین، مسلمانان

ختایی

از نقوش تزیینی گل و بته که معمولا همراه اسلیمی می آید.

ختک --> خَطَک

ختّلی، ابوالفضل محمد بن حسن

از صوفیان ماوراءالنهر و مرشد علی بن عثمان هجویری (قرن4و5)

ختم، مجلس --> ترحیم، مجلس

ختم نبوت --> خاتمیت

ختمیّه --> میرغنیّه

ختنه

سنتی دیرین در ادیان الهی که در شریعت اسلام پذیرفته شده است. - مباحث فقهی - ابعاد فرهنگی-اجتماعی - ختنه زنان