جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آچین --> آچه

آخالتسیخه --> آخسقه

آخال تِکّه

شهری در ماوراءالنهر، در ترکمنستان امروزی

الآخر --> الاوّل و الآخر

آخرالزمان

بحثهای مربوط به آخرین روزهای پایان جهان

آخرالنهر (ستاره) --> نهر

آخرت

عالم پس از مرگ -در قرآن و حدیث

آخری چهارشنبه

عید مذهبی در شبه قاره هند

آخسقه

شهری در گرجستان

آخور --> اصطبل

آخورسالار

از مناصب درباری قدیم در کشورهای اسلامی، رییس اصطبل سلطنتی - در دوره ممالیک - در دوره چرکسها - میرآخور در عهد عثمانی

آخوند

به معنای کلی روحانی شیعی؛ در معنای تعلیمی و تربیتی مدرس - مروری بر آرای مطرح شده درباره ریشه کلمه و چگونگی ساخته شدن آن. - نقد سه نظر عمده در ساخت واژه - بررسی احتمال چهارم: توجه به ساخت منادای عربی یاخوند؟ - بررسی احتمال پنجم: توجه به لقب آخن در زبان مغ

آخوند اردکانی --> فاضل اردکانی، حسین

آخوند خراسانی، محمد کاظم --> خراسانی، آخوند ملا محمد کاظم

آخوندزاده، میرزا فتحعلی

نمایشنامه نویس، منتقد ادبی و از پیشگامان تجدد در ایران (قرن13و14)