جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آتش

انرژی حاصله از سوختن یا احتراق یک شیء - نقش آتش در فرهنگ عامه و باورهای مردم، جشنها، آیینهای دینی و...

آتش، احمد

ادیب و ایرانشناس ترک (قرن14)

آتش، خواجه حیدرعلی

شاعر اردو زبان هندی (قرن12و13)

آتش، مجله

مجله خبری و سیاسی که در فاصله سالهای 1325-1339 ش. در تهران منتشر می شد.

آتش بازی

عملی تفریحی و آیینی با استفاده از آتش در جشنها و شادیها

آتشدان --> آتشکده

آتشکده

محل نگهداری آتش مقدس در برخی فرهنگها 1. تعریف و وجه تسمیه 2. تاریخچه مختصر از اولین آتشکده های کشف شده و براساس متون قدیمی تا آتشکده های موجود 3. ساختار کلی و عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آتشکده 4. معرفی آتشکده های مهم و نقل مهمترین ویژگیهای آنها. نیز مهمتری

آتشکده، تذکره --> آذربیگدلی، لطفعلی خان

آتشگاه --> آتشکده

آتش نشانی

سازمانی با هدف حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست - سابقه این نهاد در ایران و عثمانی

آتشی، منوچهر

شاعر و مترجم ایرانی (قرن14)

آتل --> اِتِل

آتن

پایتخت یونان

آثارالباقیه

کتابی از ابوریحان بیرونی در موضوعات گاه شماری، تاریخ، انسان شناسی، و سایر شعب علوم (قرن5)

آثار البلاد --> زکریای قزوینی