جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آبی، حسن بن ابی طالب

فقیه امامی (قرن7)

آبی، محمد بن محمد

راوی حدیث (قرن7)

آبیاری

رساندن آب به مزرعه به منظور افزایش رطوبت خاک و فراهم آوردن امکان رشد گیاهان بویژه در سرزمینهای خشک و نیمه خشک - ویژگیهای طبیعی منابع آب در ایران - نقش آب در برپایی سکونتگاهها در ایران - سازمانها و نظام سنتی آب در ایران - حقوق آب و مقررات سنتی استفاده از

آبیک

شهری در استان قزوین

آپادانا --> شوش؛تخت جمشید

آپولو، انجمن ادبی

انجمنی ادبی که توسط محمد عبدالمنعم خفاجی در لبنان تأسیس شد.

آپولونیوس پرگایی

ریاضیدان و منجم یونانی (قرن2و3)

آپولونیوس تیانائی --> بَلینوس

آتابای --> یموت

آتاتورک

شهرت "مصطفی کمال پاشا"، بانی جمهوری ترکیه (قرن13و14)

آتاچ، نورالله

مقاله نویس و منتقد ادبی ترک (قرن14)

آتالیق --> اَتابک

آتای، فالح رفقی

نویسنده، روزنامه نگار و سیاستمدار ترک (قرن13و14)

آتائیه

شاخه ای از فرقه صوفیان یسویه در خوارزم (قرن 8)

آتسز، ابوالمظفر --> اتسز