جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

لاهیجی، ملامحمد جعفر

از حکمای عهد قاجار (قرن13)

لایارد، آستین هنری

باستانشناس فرانسوی، متخصص باستانشناسی در ایران و افغانستان (قرن13)

لایق شیرعلی

شاعر تاجیک (قرن14)

لائوست، هانری

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه حنابله و آرای ابن تیمیه (قرن13و14)

لائیسیسم --> سکولاریسم

لُبّ

اصطلاحی قرآنی به معنای عقل خالص و ممدوح

لباب

منطقه ای در ساحل امودریا، از مراکز سکونت ترکمن‌ها

لباب الالباب --> عوفی، سدیدالدین

لباس

پوشیدنی - احکام عمومی پوشش در اسلام - در نواحی مرکزی و شرقی سرزمینهای عرب - در زمان پیامبر و اوایل اسلام - قوانین اولیه اسلام در مورد لباس - امویان، عباسیان و نظامِ طراز - فاطمیان

لَبله

نام عربی نیبله، شهر کوچکی در جنوب غربی اسپانیا

لبنان

کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه‌، در کنار ساحل شرقی دریای مدیترانه - جنگ داخلی لبنان - هنر و معماری

لَبَّی

گروهی از مسلمانان تامیل زبان در ایالت تامیل نادو در جنوب هند

لبیبی

شاعری فارسی گوی ایرانی (قرن4و5)

لبید بن ربیعه

از شاعران مخضرم عرب

لبیدی، عبدالرحمان بن محمد

فقیه مالکی (قرن4و5)