جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گورپینار، حسین رحمی --> حسین رحمی گورپینار

گورخان --> قراختاییان

گورخر

جانوری از تیره اسبها

گوردخمه --> قبر/ قبرستان

گُوردزایسکی، بوگدان

کاردار گرجی تبار و نخستین سفیر لهستانی در ایران عصر صفویه (قرن11)

گوردون، سر توماس ادوارد

افسر اطلاعاتی انگلیس و از کارگزاران بانک شاهی ایران (قرن14)

گورره

ناحیه‌ای مشتمل از چند واحه در الجزایر

گورسل، جمال

رهبر کودتای 27 مه 1960 در ترکیه و چهارمین رئیس جمهور این کشور(قرن14)

گََورَک

طایفه ای کرد در شمال غربی ایران

گورکانیان --> بابریان؛تیموریان

گورکپوری، مجنون

داستان نویس و منتقد هندی (قرن14)

گورکیان، گابریل

معمار ارمنی که نقش مهمی در توسعه معماری در ایران داشت (قرن13و14)

گوریجه --> مناستر

گوزگان --> جوزجان

گوزلجه حصار --> آناطولی حصاری