جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گنداوه

شهری قدیمی در بلوچستان پاکستان

گندم

گیاهی از تیره گندمیان و مهمترین محصول غله در جهان

گندمک، معاهده

معاهده ای که در سال 1879 در منطقه گندمک بین انگلیس و افغانستان منعقد گردید و موجب از دست رفتن استقلال افغانستان در مقابل انگلیسها شد.

گَندو --> تمساح

گنگ

بزرگترین رود هند شمالی

گنگوهی، عبدالقدوس

از عرفا و ادبای مسلمان هند (قرن10)

گنوسی، آیین --> غنوصیه

گنون، رنه

متفکر و متصوف فرانسوی که نظریات فلسفی او در زمینه تصوف اسلامی، هندی و چینی شهرت دارد (قرن13و14)

گواتر

شهری بر ساحل دریای عمان در مرز پاکستان

گوادر --> گواتر

گواشون، آملی ماری

خاورشناس فرانسوی، محقق در حوزه فلسفه و آثار ابن سینا (قرن13)

گواشیر --> بردسیر / بردشیر

گوالیار

شهری در ایالت مدهیاپرادش در هند - معماری

گوالیاری، محمد غوث

صوفی هندی از سلسله شطاریه (قرن10)

گواهی --> شهادت (2)