جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گرمابه --> حمّام

گرمرودی، عبدالفتّاح

دبیر و مؤلف دوره قاجار (قرن12و13)

گرمسار

شهرستانی در استان سمنان

گرمسیر --> قشلاق

گرمسیر/ گرمسیرات

نام اراضی پست ساحلی فارس

گرمه جاجرم

شهری در شهرستان جاجرم در استان خراسان

گرمی

شهر و شهرستانی در استان اردبیل

گرمیان اوغوللری

نام خاندانی که در اواخر دوره سلجوقیان در آناتولی تشکیل حکومت دادند (قرن7-9)

گروتفند، گئورگ فریدریش

زبانشناس و باستان شناس آلمانی، متخصص خط میخی (قرن12و13)

گروس

ناحیه ای در شمال شرقی استان کردستان

گروسه، رنه

مورخ و خاورشناس فرانسوی (قرن13و14)

گرونبرگ سویتانویچ، الکساندر لیونویچ

زبان شناس روس و متخصص زبانهای ایرانی (قرن14)

گره سازی

انجام طرحهای هندسی در روی چوب و تزئینات معماری

گره سون

شهری بر ساحل دریای سیاه در آناطولی

گرِی، بازیل

خاورشناس بریتانیایی و محقق تاریخ هنر (قرن13و14)