جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گردیزی، عبدالحی بن ضحاک --> زین الاخبار

گرز

نوعی سلاح جنگی در قدیم

گُرزیوان

شهری در شمال افغانستان

گرسیف

موضعی تاریخی در مراکش

گرشاسب

از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، پهلوان ایرانی و نیای رستم

گرشاسب نامه

منظومه ای حماسی سروده اسدی طوسی (قرن5)

گرشک

شهری در ساحل رود هیرمند در جنوب افغانستان

گرگ

جانوری وحشی از تیره سگ ها

گرگان

رود، شهرستان و شهری در استان گلستان - گرگانی، گویش - گرگان، مسجد جامع، از مساجد دوره سلجوقی

گرگان، خلیج --> خلیج گرگان

گرگانج

شهری قدیمی در ماوراءالنهر

گرگانی، فخرالدین اسعد --> فخرالدین اسعد گرگانی

گَرگَر --> کارون

گرگن جنوبی --> مبارکه

گرگین خان گرجی

حاکم قندهار در عهد شاه سلطان حسین صفوی که موجبات عصیان افغانها و انقراض صفویه را فراهم کرد (قرن12)