جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

گامبیا

کشور آفریقایی مشترک المنافع - معماری

گاو

حیوان اهلی پستاندار نشخوار کننده

گاوان، محمود --> محمود گاوان، خواجه عمادالدین

گاوباره

حکومتی در طبرستان (قرن1و2)

گاوبندی

"پارسیان" کنونی، شهری در استان هرمزگان

گاوخونی

مردابی در جنوب شرقی اصفهان

گاوزبان

گیاهی دارویی از تیره گاوزبانیان

گاوشیر

صمغ و گیاهی از تیره چتریان با برگهای معطر با استفاده های دارویی

گاولگره

استحکامات و برج و باروهای نظامی در بِرار هند

گاومیش

حیوانی پستاندار و علفخوار از خانواده گاویان

گاوور

"گاوور داغلاری"، سلسله کوههایی در ترکیه

گاه شماری --> تقویم

گاهنامه --> تقویم

گایگر، برنهارد

خاورشناس لهستانی و محقق زبانها و مطالعات هند و ایرانی (قرن13و14)

گایگر، لودویگ ویلهلم

زبانشناس آلمانی، محقق زبانهای هند و ایرانی و صاحب "طرح زبانشناسی ایران" (قرن13و14)