جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کیورتن، ویلیام

خاورشناس و مستشرق انگلیسی (قرن13)

کیوس --> ساقز

کیومرث

نخستین انسان در اساطیر ایرانی که در برخی از منابع اسلامی با آدم یکسان دانسته شده است.

کیومرثیه

از فرق زرتشتی

کی هاجار دیوانتارا

نویسنده، از فعالان نهضت استقلال اندونزی و مؤسس نظام آموزشی "تامان سیسوا" (قرن14)

کیهان، مؤسسه

از مؤسسات مهم مطبوعاتی ایران

کیهان شناسی

مباحث مربوط به کیهان شناسی در میان مسلمین - بررسیهای قرآنی و حدیثی و کلامی

گ

از حروف الفبای فارسی - در اردو و ترکی

گابریک

رودی در استان هرمزگان

گابریل، آلفونس

سیاح آلمانی که تألیفاتی در زمینه جغرافیای ایران دارد (قرن13و14)

گابریلی

شهرت دو خاورشناس ایتالیائی، متخصص در زبان و ادبیات عرب (قرن13) - جوزپه - فرانچسکو

گابن، مسلمانان

کشوری در آفریقا

گار --> لکهنوتی

گاردان، کلود ماتیو

معروف به "ژنرال گاردان"، رئیس هیئت نمایندگی فرانسه در ایران در عهد فتحعلی شاه (قرن13)

گارده، لوئی

خاورشناس فرانسوی که در گفتگوی میان مسیحیان و مسلمانان پیشقدم بود (قرن13و14)