جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

کمپانی، محمد حسین --> اصفهانی، محمد حسین (کمپانی)

کمپانی هند شرقی --> هند شرقی، کمپانی

کمپ دیوید، پیمان

اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و اسرائیل که به صلح میان مصر و اسرائیل انجامید (قرن14)

کمپفر، انگلبرت

طبیب و جهانگرد آلمانی نویسنده کتاب "در دربار شاهنشاه ایران"(قرن11)

کمدی

از انواع نمایش های خنده دار

کَمَران

از جزایر بزرگ یمن در دریای سرخ در ساحل تهامه

کمربند

تسمه ای از چرم، پارچه یا جز آن که بر کمر ببندند. تعربف عمومی - شکل و طرح کلی روزانه یا مناسبتی بودن - سوابق باستانی انواع (برای هر نوع به شکل، جنس، رنگ، قیمت، کاربردهای اصلی و جانبی، تزیینات، خلعت و استفاده رسمی و...). - نطاق - منطقه - حیاصه - حزام - مضام

کَمِرون، جورج گلن

ایرانشناس آمریکایی، متخصص باستان‌شناسی و کتیبه‌شناسی و تاریخ ایران قدیم و نیز خطوط مشرق زمین (قرن13و14)

کمره

ناحیه ای در عراق عجم

کمره ای، شیخ محمد جعفر --> قاضی کمره ای، شیخ محمد جعفر

کمره ای، علینقی

شاعر ایرانی (قرن10و11)

کمره ای، نقی --> نقی کمره ای

کُمزاری، گویش

از گویشهای ایرانی در شبه جزیره مُسندم در عمان

کم فروشی --> بیع؛مطففین، سوره

کَمّون --> زیره