جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آدمیت، نشریه

عنوان دو نشریه فارسی - هفته نامه سیاسی چاپ تهران در 1285ش. - هفته نامه اجتماعی - اقتصادی چاپ شیراز 1305ش.

آده قلعه

نام ترکی "اورشووا" یا "اورسووا"، جزیره ای ترک نشین در دانوب در کشور رومانی

آدیامان

شهر و مرکز استانی به همین نام در جنوب شرقی ترکیه

آدیس آبابا --> اتیوپی، مسلمانان

آدینه --> جمعه

آدیوار، خالده ادیب --> خالده ادیب آدیوار

آدیوار، عبدالحق عدنان --> عبدالحق عدنان آدیوار

آذر

نهمین ماه سال شمسی

آذربایجان، جمهوری

کشوری آسیایی واقع در منطقه قفقاز

آذربایجان، نشریه

عنوان مجله ای سیاسی و طنزآمیز در تبریز که در سال 1285 ش. به دو زبان فارسی و آذری منتشر می شد.

آذربایجان شرقی

استانی در شمال غربی ایران

آذربایجان غربی

استانی در شمال غربی ایران

آذربایجانی (سبک شعر) --> سبک/ سبک شناسی

آذربیگدلی، لطفعلی خان

شاعر و تذکره نویس ایرانی (قرن12)

آذرشهر

دهخوارقان سابق، شهر و شهرستانی در غرب استان آذربایجان شرقی