نشانه‌ها و اختصارات

 

در متن و منابعِ مقالات، نشانه‌ها و اختصاراتی به­کار رفته که توضیح آن­ها دراينجا  درج شده است.

 

 

نشانه‌ها

 

*

(پس از يك كلمه) نشانة وجود مقالاتى با اين عنوان در همين دانشنامه؛ (پيش از يك كلمه، دراستعمال زبان‌شناسى تاريخى) كلمة حدسى يا فرضى

نشانة ارجاع

/

جداكنندة سنوات، واژه‌ها، مصراعها، نشانة كسرهاى اعشارى

//

جداكنندة دو بيت

/            /

نشانة امضاى مؤلف

<       >

نشانة عنوان ترجمه‌شدة منابع

[         ]

نشانة افزوده‌هاى دانشنامه جهان اسلام بر مقالات ترجمه‌شده

 

 

اختصارات عمومى

پ

صفحه پشت (در نسخه خطى/ عكسى)

ج

جلد

حـ

در حدودِ ـ

حكـ:

حكومت در ـ

ر

صفحه رو (در نسخة خطى/ عكسى)؛ به جاى مميز ميان اعداد

رض

رضى‌اللّه عنه

ره

رحمه اللّه

س

سطر

ش

شماره؛ شمسى (در مورد تاريخهاى ۱۳۰۰ شمسى به بعد)

ص

صفحه، صفحات

ق ‌م

قبل از ميلاد

گ

برگ

همان

همان مؤلف و همان اثر در ارجاع مكرر

همانجا

مأخذ پيشين (همان مؤلف، همان اثر، همان جلد، همان صفحه)

همو

همان مؤلف (در صورتى كه به چند كتاب يك مؤلف ارجاع داده شود، سال انتشارافزوده مى‌شود).

 

 

ed.

edited by (ويرایشِ، به نظار‌ت ِـ)

f.

and the following page (و بعد/ صفحة بعد)

ff.

and the following pages (به بعد/ صفحا‌ت بعد)

ibid.

ibidem(هما‌ن / همانجا)

no.

number(شمار‌ه)

p.

page(صفحه)

rrecto

(صفحة رو)

s.l.

sine loco(بی‌جا)

s.v.

sub verbo(ذيلِ)

tr.

translated by(ترجمه)

 

vverso

(صفحه پشت)

vol.

volume(جلد)

 

اختصارات عناوين دايرة‌المعارفها

 

د. آ.

دايرة‌المعارف آذربايجان شوروى (Āzarbāyjān Sāvet ensiklopediyāsi)

د. ا. ترك

دايرة‌المعارف اسلام ترك (İslâm ansiklopedisi)

د. ا. د. ترك

دايرة‌المعارف اسلام اوقاف دينى تركيه (Türkiye Diyanet Vakfi İslâm ansiklopedisi)

د. اردو

دايرة‌المعارف اسلام اردو (اردو دائره‌معارفِ اسلاميه)

د. ازبكستان

دايرة‌المعارف ازبكستان (Uzbekistan Respublikasi ensiklopediyā)

د. ازبكستان شوروى

دايرة‌المعارف ازبكستان شوروى(Uzbek Sāvet ensiklopediyāsi)

د. اسلام

دايرة‌المعارف اسلام (The Encyclopaedia of Islam)

د. ايرانيكا

دايرة‌المعارف ايرانيكا(Encyclopaedia Iranica)

د. تاجيكى

دايرة‌المعارف تاجيكستان (Ensiklopediyāyi Sāvetii Tājik)

د. ترك

دايرة‌المعارف ترك (Türk Ansiklopedisi)

د. ج. اسلام

دانشنامه جهان اسلام

د. دين و اخلاق

دايرة‌المعارف دين و اخلاق (Encyclopaedia of religion and ethics)

 

 

 اختصارات عناوين مجلات به خط لاتينى

BSO[A]S

Bulletin of the School of Oriental [and African] Studies

JA

Journal asiatique

JRAS

Journal of the Royal Asiatic Society

ZDMG

Zeitschrift der deutschen morgenlÌndischen Gesellschaft