چرمهین

معرف

شهری‌در شهرستان‌لِنْجان‌در استان‌اصفهان‌
متن
چِرْمَهین، شهری‌در شهرستان‌لِنْجان‌در استان‌اصفهان‌. این‌شهر در بخش‌باغ‌بهادران‌در مشرق‌شهر باغ‌بهادران‌، در حدود 57 کیلومتری‌جنوب‌غربی‌شهر اصفهان‌و 22 کیلومتری‌جنوب‌غربی‌زرین‌شهر (مرکز شهرستان‌لنجان‌)، در دشتی‌به‌ارتفاع‌825 ، 1 متر قرار دارد. کوه‌شاه‌لُرا(بلندترین‌قله‌ح 850 ، 2 متر) در هفت‌کیلومتری‌جنوب‌غربی‌شهر و کوه‌قُورْقُورَکْ (بلندترین‌قله‌ح 700 ، 2 متر) در جنوب‌شرقی‌آن‌واقع‌است‌(جعفری‌، ج‌1، ص‌356، 414؛ فرهنگ‌جغرافیائی‌آبادیها ، ج‌71، ص‌86). زاینده‌رود از شمال‌شهر می‌گذرد و شاخه فرعی‌آن‌با جهت‌شمالی‌ـ جنوبی‌در مشرق‌شهر جریان‌دارد.چرمهین‌در بهمن‌1370 به‌شهر تبدیل‌شد (ایران‌. وزارت‌کشور. معاونت‌سیاسی‌، 1382 ش‌، ذیل‌«استان‌اصفهان‌»).در سرشماری‌1375 ش‌، جمعیت‌شهر 335 ، 11 تن‌بوده‌است‌(مرکز آمار ایران‌، ص‌هفتادوچهار).پیشینه‌. در 1269 چرمهین‌با نام‌جرمین‌در میان‌حصاری‌کنگره‌دار محصور بود و دروازه‌ای‌برای‌رفت‌و آمد داشت‌(بیشاپ‌، ص‌ـ61). قریه چرمهین‌در دوره ناصرالدین‌شاه‌قاجار (حک: 1264ـ1313)،قلعه‌ای‌برای‌خانها و قلعه‌ای‌برای‌رعایا، دو رشته‌قنات‌، دو حمام‌، یک‌آسیاب‌، باغهای‌بسیار خوب‌و حدود هفتاد خانوار جمعیت‌داشت‌(اعتمادالسلطنه‌، ج‌4، ص‌1941).منابع‌: اطلس‌راههای‌ایران، تهران‌: گیتاشناسی‌، 1374 ش‌؛ اعتمادالسلطنه‌؛ ایران‌. وزارت‌کشور. معاونت‌سیاسی‌. دفتر تقسیمات‌کشوری‌، نشریه تاریخ‌تأسیس‌عناصر تقسیماتی‌به‌همراه‌ شماره‌مصوبات‌آن‌، تهران‌1382 ش‌؛ همو، نشریه‌عناصر و واحدهای‌تقسیمات‌کشوری‌[ تا پایان‌آبان‌1384]،تهران‌1384 ش‌؛ ایزابلا لوسی‌بیشاپ‌(برد)، از بیستون‌تا زردکوه‌بختیاری‌، ترجمه مهراب‌امیری‌، تهران‌1375 ش‌؛ عباس‌جعفری‌، گیتاشناسی‌ایران، تهران‌1368 ـ 1379 ش‌؛ فرهنگ‌جغرافیائی‌آبادیهای‌کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران،ج‌71: اصفهان‌، تهران: اداره جغرافیائی‌ارتش‌، 1367 ش‌؛ مرکز آمار ایران‌، سرشماری‌عمومی‌نفوس‌و مسکن‌1375: نتایج‌تفصیلی‌کل‌کشور، تهران‌1376 ش‌؛ نقشه تقسیمات‌کشوری‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌، مقیاس‌000 ، 500 ،2: 1، تهران‌: سازمان‌نقشه‌برداری‌کشور، 1379 ش‌؛ نقشه راههای‌ایران، مقیاس‌000 ، 250 ،2: 1، تهران‌: گیتاشناسی‌، 1380 ش‌.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 11
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده