بارح (عربی )

معرف

جانور وحشی‌ یا پرنده‌ای‌ که‌ از برابر مسافر یا صیاد از راست‌ به‌ چپ‌ گذر کند
متن
بارِح‌ (عربی‌)، جانور وحشی‌ یا پرنده‌ای‌ که‌ از برابر مسافر یا صیاد از راست‌ به‌ چپ‌ گذر کند. بارح‌ را، اگر چه‌ عقاید درست‌ در این‌باره‌ مختلف‌ است‌، برخی‌ از عوام‌ به‌ فال‌ بد می‌گیرند، زیرا گفته‌ می‌شود که‌ سمت‌ چپش‌ را به‌ صیاد نشان‌ می‌دهد و او فرصت‌ نمی‌کند که‌ آن‌ را هدف‌ قرار دهد. سانِح‌ جانوری‌ است‌ که‌ از چپ‌ به‌ راست‌ گذر می‌کند و به‌ فال‌ نیک‌ گرفته‌ می‌شود. ناطِح‌ از پیش‌ رو درمی‌آید و قَقعید از پشت‌ سر.منابع‌: ابن‌منظور، لسان‌ العرب‌، بیروت‌ 1955ـ1956، ذیل‌ «بارح‌»؛ عمروبن‌ بحر جاحظ‌، التربیع‌ و التدویر، چاپ‌ پلا، پاریس‌ 1955، فهرست‌؛ ] احمدبن‌ محمد میدانی‌، مجمع‌ الامثال‌، چاپ‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، بیروت‌ 1407/1987 [ ، ذیل‌ «من‌ لی‌بالسانح‌ بعد البارح‌».Douttإ, Magie et religion, 359; Freytag, Einleitung, 163; J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, Berlin 1961, 202.
نظر شما
مولفان
گروه
تاریخ اجتماعی ,
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده