دهر

معرف

دهر، واژه‌ای عربی به معنای (گذشتِ) زمان و عامل تعیین‌کننده سرنوشت انسان، در فرهنگ عرب پیش از اسلام.

متن

دهر، واژه ای عربی به معنای (گذشتِ) زمان و عامل تعیین کننده سرنوشت انسان، در فرهنگ عرب پیش از اسلام. «د ه ر» ریشه ای سامی است که معنای اصلی آن در زبان عبری حرکت دورانی است و در مواردی چون «به سرعت مهارکردن و پیش راندنِ» اسب در مسیر دایره ای شکل و «دوام یافتن طولانی مدت» به سبب حرکت دورانی (← گزنیوس، ۱۸۸۴، ص CXC) کاربرد داشته و نیز در عهد عتیق (کتاب ناحوم نبی،  :۳ ۲) به معنای «جهش و یورشِ» اسب (← گزنیوس، ۱۹۰۶، ص ۱۸۷) به کار رفته است. این مادّه در زبان عربی جنوبی باستان به معنای «سوزاندن» و «نابودکردن» آمده است (← زامیت، ص ۱۷۸).

در واژه نامه های عربی، صورت اسمیِ دهر، به طور عمده، با حوزه معنایی زمان مرتبط است و به ویژه بر مدت طولانی دلالت می کند، چنان که معانی مختلفی همچون «زمان» (← جوهری، ذیل مادّه)، «زمان طولانی» (ابن منظور، ذیل مادّه)، «ابد محدود/ ممدود» (خلیل بن احمد؛ ازهری، ذیل مادّه)، «مدت عمر دنیا از آغاز تا پایان» (راغب اصفهانی، ذیل مادّه) و «هزار سال» (ابن سیده، ذیل مادّه؛ ابن منظور، همانجا) را برای این واژه ذکر کرده اند. همچنین «دُهری» را به معنای «قدیم» و «مُسن» آورده اند (← خلیل بن احمد، همانجا؛ سیبویه، ج ۳، ص۳۸۰). درباره تفاوت معنایی «دهر» با واژه «زمان» نیز گفته شده است که زمان برای مدت محدود و دهر برای مدت نامحدود به کار می رود (← ازهری، همانجا)؛ یا اینکه زمان بر هر مدت کم یا زیاد، اما دهر فقط بر مدت زیاد دلالت می کند (← راغب اصفهانی، همانجا). هرچند واژه نگاران برای صورت اسمیِ دهر معنای «مصیبت یا پیشامد ناگوار» (النازِلة) را نیز آورده اند، در ذکر شواهد فقط به کاربرد آن به صورت فعلی (مثلا «دهَرهم أمرٌ» به معنای «امری ناگوار برای آنان پیش آمد»)، نه اسمی، اشاره کرده اند (← خلیل بن احمد؛ ازهری؛ ابن سیده، همانجاها). برخی واژه شناسان کوشیده اند تا ارتباط این دو حوزه معنایی مادّه «ده ر»، در حالت اسمی و فعلی را به نحوی توضیح دهند. به نوشته زمخشری (ذیل مادّه)، دهر به معنای زمان طولانی است و عربها چون آن را مصیبت آور می دانستند، از اسم دهر فعل «دهَر  فلانآ خطْبٌ» را ساختند و به این معنا به کار بردند. در مقابل، بر مبنای توضیح ابن فارِس (ذیل مادّه)، ریشه د ه ر تک معنایی و به معنای «غلبه و چیرگی» است و اسم «الدهر» را به نحو قیاسی می توان مأخوذ از فعلی به این معنا دانست (نیز ← ابوحیان توحیدی، ج ۵، ص ۱۴۱). به نوشته او (همانجا)، دهر را از آن رو دهر نامیده اند که بر همه چیز غلبه می کند (نیز برای دیگر کاربردهای معنایی واژه دهر ← ابن منظور، همانجا).

در منابع فقهی، در بحث درباره سوگندخوردن بر انجام دادن کاری بدون تعیین زمانی مشخص، نظیر «لَأقضیَنَّک حقَّک الی حینٍ/ زمانٍ/ دهرٍ»، درباره مراد از مدت دهر سخن گفته شده است که در تعیین آن ابهامها و اختلافهایی دیده می شود. امامیه مهلت شرعیِ عمل به چنین سوگندی را درباره حین و زمان شش ماه دانسته اند (← طوسی، ج ۶، ص ۱۵۹)، اما درباره دهر چیزی نقل نکرده اند. ابوحنیفه نیز درباره معنای دهر، به دلیل اینکه نصّی نیافته، اظهار بی اطلاعی کرده است، هرچند برخی پیروان او درباره معنای این واژه در حالت معرفه یا نکره اختلاف داشته اند و ازجمله مراد از آن را شش ماه دانسته اند (← تهانوی، ذیل واژه). شافعی (ج ۷، ص ۸۱) گفته است که چون مدت دهر بر ما معلوم نیست، بهتر است تا پایان همان روز به این سوگند عمل شود (نیز برای چکیده آرای مذاهب فقهی در این باره ← طوسی، ج ۶، ص ۱۵۹ـ۱۶۱).

مفهوم دهر و تعریف اصطلاحی آن در حوزه فلسفه بحثهایی طولانی در پی داشته است. به نظر ابوحیان توحیدی (همانجا) معنای لغوی دهر معلوم است و بحث درباره آن در زمره بحثهای فیلسوفان قرار می گیرد. در بیان فشرده جرجانی (ص ۱۱۱)، دهر با صبغه ای آشکارا فلسفی ـ عرفانی چنین تعریف شده است: «آنِ دائم که بسط حضور الهی (امتداد الحضرة الالهیة) و باطن زمان است و با آن ازل و ابد یکی می شوند» (برای تفاوت دهر با زمان و مدت از منظر فیلسوفان ← پینس، ص ۵۷ـ۶۱؛ برای بحث از حدوث دهری ← حدوث و قدم*؛ نیز برای تفصیل بحثهای فلسفی مرتبط با دهر به طورکلی ← زمان*).

در فرهنگ و شعر عربی پیش از اسلام، دهر، و برخی واژه های مشابه، منشأ رخدادها، به ویژه پیشامدهای بد، برای انسان تلقی می شده و ازاین رو، متضمن معنای سرنوشت بوده است (← رینگرِن، ۱۹۵۵، ص ۳۰؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه). دهر، به طورخاص، مفهومی اسطوره ای بوده که موجب مصیبتها (و گاه شادیهای انسان) و عامل مرگ او دانسته می شده است (← ریتر، ص ۶۱؛ باورینگ، ص ۲۳۵).

شاعران جاهلی در اشعارشان از دهر تصاویر مختلفی همچون موجودی ستمگر یا جانوری وحشی که پیوسته آماده آسیب رساندن به انسان است، عرضه کرده اند و دهر را به سبب پدیدآوردن مصیبتها و امور ناگوار زندگی نکوهیده اند؛ هرچند گفته شده که در میان عربها ظاهرآ تمایز روشنی میان نیروی زمان و نیروی سرنوشت وجود نداشته و این اعتقاد شاعران جاهلی به خوبی صورت بندی نشده بوده است (← د. دین و اخلاق، ج ۱، ص ۶۶۱). در این اشعار، در اشاره به عاملیت و تأثیرگذاری دهر از تعبیرها و ترکیبهایی چون صُروف الدهر، أحداث الدهر، حَدَثان الدهر، رَیب الدهر و بنات الدهر استفاده شده است (برای تفصیل بیشتر در این باره و نیز برای نمونه هایی گویا از اشعار جاهلی در وصف دهر ← رینگرن، ۱۹۵۵، ص ۳۰ـ۴۲؛ ایزوتسو، ص ۱۵۷ـ۱۶۰). بااین همه، اظهارنظر قطعی درباره نسبت میان اللّه و دهر در تعیین سرنوشت انسان در شعر جاهلی ــبه سبب کمبود شواهد و ماهیت غیردینی این اشعارــ بسیار دشوار است. صرفآ شاید بتوان گفت که هر دوی آنها در سرنوشت بشر تأثیرگذار بوده اند؛ گاه یکی بوده و به جای یکدیگر به کار رفته اند و گاه رقیب یکدیگر بوده اند (← رینگرن، ۱۹۵۵، ص ۴۶ـ۴۸).

در شعر جاهلی، به جز دهر، واژه های دیگری چون زمان، ایام، عصر و عَوض به معنایی مشابه بسیار به کار رفته است (برای نمونه اشعار ← ایزوتسو، ص ۱۵۷ـ۱۵۸؛ نیز درباره واژه نادرِ عَوض ← د. دین و اخلاق، ج ۱، ص ۶۶۲). واژه هایی چون مَنیّة (ج. مَنایا) و مَنون نیز در اشاره به ویرانگری دهر و در معنایی مرتبط با مرگ به کار رفته است. منیه در شعر به معنای چیزی است که فرد را به سوی مرگ سوق می دهد، و منون در غالب اوقات مترادف آن است. مَنون (از مادّه م ن ن) ناظر به ویژگی ویرانگری زمان است و ترکیب «رَیب المنون» ــ همچون «رَیب الدهر» (برای ترادف این دو تعبیر ← ابن قتیبه، ص ۲۰۸) به معنای مصیبت و بدبختی است که یکی از مصادیق بارز آن مرگ است، چنان که در کاربرد قرآنی (طور: ۳۰) نیز می توان آن را به همین معنا دانست (برای بحث ریشه شناختی و معناشناختی درباره این دو واژه اخیر ← د. دین و اخلاق، ج ۱، ص ۶۶۱؛ رینگرن، ۱۹۵۵، ص ۱۶ـ۲۸). به نظر ایزوتسو (ص ۱۶۰ـ۱۶۱) این واژه ها تفاوتهای اساسی معناشناختی دارند و واژه «موت» (به معنای مرگ) به پدیده طبیعی یا زیست شناختیِ مرگ اشاره دارد، درحالی که واژه هایی چون منیه، مَنون، حِمام و حُمّه به حوزه معنایی سرنوشت انسان تعلق دارند که نماینده اصلی آن واژه دهر است.

به رغم تصویر عمومآ تیره و منفی از دهر در شعر کهن عرب، گاه تصویری روشن و مثبت تر از دهر نیز عرضه شده، هرچند در بیشتر این موارد شاعر به صورت توأمان از خوب و بدِ روزگار سخن گفته است. تلقی مثبت از دهر شاید به این دلیل همواره در حاشیه بوده است که عمده اشعار مربوط به سرنوشت در شعر جاهلی یا در رثای مردگان یا در دعوت به صبر در برابر ناملایمات روزگار سروده شده است (← رینگرن، ۱۹۵۵، ص۳۶ـ ۳۷). دهر گاهی نیز در مقام موعظه گر انسان ظاهر می شود تا ناپایداری دنیا را به او نشان دهد و شیوه زندگی را به او بیاموزد، چنان که در شعر عَبیدبن اَبرَص (ص ۷) و لَبیدبن ربیعه (ص ۸۵) بر تأثیرگذاری و کارآمدی موعظه دهر تأکید شده است (برای تفصیل بیشتر در این باره ← پدرسن، ص ۲۲۸).

در بررسی پیشینه این تصور عرب جاهلی از دهر و زمان باید گفت که در برخی دیگر از فرهنگهای کهن نیز زمان به عنوان تعیین کننده سرنوشت مطرح بوده است. در فرهنگ یونانی، هندی و ایرانی به ترتیب سه خدای زمان یعنی کرونوس، کالَه و زُروان وجود داشته اند و با توجه به شباهت بسیار آنها احتمالا تلقی از زمان در این فرهنگها بر یکدیگر تأثیر داشته است (← رینگرن، ۱۳۸۸ش، ص ۷۲ـ۷۳). گفته می شود مفهوم عربی دهر یا مفهوم اسلامی زمان وام گرفته یا دست کم متأثر از زُروان ایرانی بوده است (← باورینگ، ص ۲۴۲). اما تأخر تاریخی متون پهلوی، که در آنها از خدای زروان سخن رفته است، نسبت به شعر جاهلی، این نظر را تضعیف می کند. با وجود این، می توان نشان داد که منابع پهلوی عقاید کهن تر ایران باستان را می نمایاند که بر عربها تأثیرگذار بوده اند. بنابراین دست کم می توان از امکان تأثیر اندیشه های ایرانی بر مفهوم عربی دهر سخن گفت (برای تفصیل بحث ← رینگرن، ۱۹۵۵، ص ۴۲ـ۴۵، ۲۰۰).

تلقی رایج از مفهوم دهر در میان عرب جاهلی در قرآن نیز بازتاب یافته و از آن به شدت انتقاد شده است. واژه «الدهر» دو بار در قرآن به کار رفته است: یک بار (← انسان: ۱) به معنای زمان به طور کلی و یک بار (← جاثیه: ۲۴) به معنای عامل نابودی و مرگ. در آیه اخیر، گفتار گروهی نقل شده است که معتقدند: «غیر از زندگانی دنیای ما چیزی نیست، می میریم و زنده می شویم، و ما را جز دهر نابود نمی کند (وَ ما یُهلِکُنا إلّا الدَهرُ)». بنابر تفاسیر، دهر در این آیه به معنای (گذشتِ) زمان و عمر است (← طبری، جامع؛ طبرسی، ذیل آیه) و مضمون این گفتار همان اعتقاد رایج جاهلی درباره تسلط دهر بر سرنوشت انسان را بازمی نماید (← ثعلبی؛ ابوالفتوح رازی؛ قرطبی، ذیل آیه). در حدیثی از امام صادق علیه السلام، گویندگانِ «وَ ما یُهلِکُنا الّا الدَهرُ» دهریه* دانسته شده اند که وجود ربّ و بهشت و دوزخ را انکار می کنند (← کلینی، ج ۲، ص ۳۸۹؛ نیز ← طبرسی؛ فخررازی، ذیل آیه). اما طباطبائی (ذیل آیه) براساس سیاق آیات به این نتیجه رسیده است که در آن آیه گفتار مشرکان در نفی معاد نفی شده است نه کلام دهریان در انکار مبدأ و معاد. توجه به سیاق آیاتِ پیش و پس از این آیه، وات  (ص ۲۱ـ۲۳) را به این نتیجه رسانده است که موضع گیری قرآن در برابر این گفتار صرفآ نزاعی نظری و اعتقادی درباره مرگ و معاد نیست، بلکه مخالفت اساسی با سبک زندگیِ مبتنی بر انکار قیامت با همه نتایج آن به ویژه بی توجهی به شریعت الهی است.

تقابل میان قرآن و اندیشه جاهلی درباره سرنوشت انسان حتی در انتخاب واژگان مرتبط با موضوع نیز نمایان است. در قرآن به جای مفاهیمی چون دهر و منیّه که به وفور در شعر جاهلی به کار می رفت، مفاهیمی چون اجل، امر و حُکم و اراده خدا، و نیز قضا و قدر در تبیین پدیده مرگ و سرنوشت انسان مطرح شدند (برای تفصیل در این باره ← رینگرن، ۱۹۵۵، ص۸۶ـ۱۱۶؛ ایزوتسو، ص۱۶۵ـ۱۶۷؛ اس، ص ۷۵؛ باورینگ،

ص ۲۳۵ـ۲۳۷). چه بسا بتوان گفت که کشمکش میان نقش اللّه و دهر در تعیین سرنوشت انسان ــهرچند در شعر جاهلی صورت بندی دقیقی نداشت ــ بر بحثهای دامنه دار بعدی در کلام اسلامی درباره مسائل مهمی چون جبر و اختیار تأثیرگذار بوده است (← وات، ص ۹۵، ۱۶۹ـ۱۷۲؛ رینگرن، ۱۹۵۵، ص ۱۹۱، ۲۰۱؛ نیز ← جبر و اختیار*؛ قضا و قدر*).

پس از قرآن، بارزترین موضع گیری دینی در نخستین سده های اسلامی در برابر تصور جاهلی از دهر احادیثی در منابع اهل سنّت است که در آنها از سرزنش کردن و دشنام دادن به دهر نهی شده است، ازجمله دو مورد که در قالب حدیث قدسی (به نقل ابوهریره از پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم) در جوامع حدیثی اهل سنّت آمده با این مضمون که دشنام و نفرین دهر موجب آزار من (خدا) است، زیرا دهر منم (أنا الدهُر) و من روز و شب را در پی هم می آورم (← احمدبن حنبل، ج ۲، ص ۲۳۸، ۲۷۲؛ بخاری، ج ۶، ص ۴۱، ج ۸، ص ۱۹۶؛ مسلم بن حجاج، ج ۷، ص ۴۵؛ ابوداوود، ج ۲، ص ۵۳۴)؛ گرچه برخی در این روایت «الدهر» را در عبارت «أنا الدهرُ اُقلّبُ اللیلَ و النهارَ» نه به رفع بلکه، بنا بر ظرفیت، به نصب خوانده اند و معنایی دیگر از آن فهمیده اند (← قاضی عیاض، ج ۷، ص ۱۸۳؛ نَوَوی، ج ۱۵، ص ۲ـ۳). در نقلی دیگر، مضمون نهی از نفرین دهر از خودِ پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم، نه در قالب حدیث قدسی، ذکر شده است (← مالک بن انس، ج۲، ص ۹۸۴؛ احمدبن حنبل، ج۲، ص ۲۵۹؛ بخاری، ج ۷، ص ۱۱۵). اما رایج ترین حدیث نبویِ دلالت کننده بر این مضمون عبارت «لاتَسبّوا الدهرَ فانّ اللّهَ هو الدهرُ» است (← احمدبن حنبل، ج ۲، ص ۳۹۵، ۴۹۶؛ مسلم بن حجاج، همانجا؛ نسائی، ج ۶، ۴۵۷) که در انواع آثار لغوی و ادبی متأخر شهرت بیشتری یافته است (برای نمونه ← شریف رضی، ص ۲۳۵؛ ثعالبی، ج ۴، ص ۴۶۲؛ ابن منظور، همانجا). بخش دوم این عبارت در برخی منابع به صورت «فإنّ الدهرُ هو اللّه» نیز نقل شده است (← جوهری، همانجا؛ علم الهدی، ج ۱، جزء۱، ص ۳۴ـ۳۵؛ ابن ابی الحدید، ج ۷، ص ۱۹۸؛ برای تفاوت معنایی و بلاغی این دو نقل ← زمخشری، همانجا؛ برای عبارتی مشابه ← ابوحیان توحیدی، ج ۵، ص ۱۴۱).

وجود عبارات «أنا الدهر»، «انّ اللّه هو الدهر» یا «انّ الدهر هو اللّه» در این احادیث که ظاهر آنها بر یکی بودن اللّه و دهر دلالت می کند، بحثهایی دامنه دار را در میان نخستین مسلمانان برانگیخت که در سده های بعدی نیز ادامه یافت. مثلا، در نخستین سده های اسلامی گروههایی همچون دهریه، معطّله و طبائعیه با استناد به این عبارات اللّه و دهر را یکی می دانستند و بر این اساس بر ضد عقاید مسلمانان استدلال می کردند (← ابوعُبَیْد، ج۲، ص۱۴۵ـ۱۴۶؛ قاضی عیاض، ج ۷، ص ۱۸۴؛ اُبّی، ص۵۸)، و به همین دلیل گفته شده که هر مسلمانی باید معنای درست این احادیث را بداند (← ابوعبید، ج ۲، ص ۱۴۵). عالمان مسلمان، برای جلوگیری از این بدفهمی و نشان دادن سازگاری این احادیث با عقاید اسلامی، در تفسیر و تأویل این احادیث، به ویژه با استشهاد به کاربرد عرفی زبان (← ابن قتیبه، ص ۲۰۹؛ زمخشری، همانجا؛ قاضی عیاض، ج ۷، ص ۱۸۲ـ۱۸۴)، بسیار کوشیده اند (برای نمونه ای از تلاشهای متکلمان در سده دوم ← گولدتسیهر، ۲۰۰۸، ص ۱۴۴، پانویس ۱۱۰).

تأویل رایج این حدیث در منابع اسلامی از این قرار است که پیامبر می خواسته است به عربها ــکه دهر را فاعل رخدادهای ناگوار می دانستندــ بفهماند که فاعل همه رخدادها خداست و دشنام به دهر همان دشنام به خداست، و بدین ترتیب آنها را از این کار بازدارد. این تأویل در گونه های مختلف منابع اسلامی اعم از لغوی و حدیثی و تفسیری دیده می شود (برای نمونه ← ابوعبید، ج ۲، ص ۱۴۵ـ۱۴۶؛ جوهری، همانجا؛ قرطبی، همانجا). گفته شده شافعی (متوفی ۲۰۴) نخستین مفسر این حدیث بوده (← بیهقی، ج ۱، ص ۳۳۶ـ۳۳۷) و ابوعبید قاسم بن سلّام (متوفی ۲۲۲ یا ۲۲۴) این تفسیر را از او گرفته است (← ازهری، همانجا). ابوعبید، که به وضوح این حدیث را برای رد برداشت گروههای مخالف توضیح داده، تأکید کرده است که وجه دیگری برای این حدیث نمی شناسد (← ج ۲، ص ۱۴۶). برخی عالمانِ سده های بعد نیز، با وجود ذکر وجوه دیگر برای این حدیث، همین تفسیر را ترجیح داده اند (← علم الهدی، ج ۱، ص ۳۴ـ۳۵؛ راغب اصفهانی، همانجا؛ برای چکیده ای از آرای عالمان مسلمان در تفسیر این احادیث ← ابن حجر عسقلانی، ج ۸، ص ۴۴۱ـ۴۴۲، ج ۱۰، ص ۴۶۵ـ۴۶۷؛ نیز برای وجوه احتمالی دیگر ازجمله ارتباط این احادیث با برخی آیینها و حکمتها در میان عرب پیش از اسلام ← گولدتسیهر، ۱۹۶۷ـ۱۹۷۱، ج ۱، ص ۲۳۰؛ همو، ۲۰۰۸، ص ۱۴۳).

دیگر مسئله پدیدآمده در پی این احادیث آن بود که برخی «الدهر» را نامی برای خدا و در زمره نامهای نیک الهی شمردند. این دیدگاه را به پیروان مکتب ظاهریه، ازجمله ابن حزم (متوفی ۴۵۶)، نسبت داده اند (← ابن کثیر، ذیل جاثیه: ۲۴؛ قسطلانی، ج ۷، ص ۳۳۹؛ برای تفصیل بیشتر ← گولدتسیهر، ۲۰۰۸، ص ۱۴۲ـ۱۴۳). در برخی منابع، این دیدگاه مردود دانسته شده است (← قاضی عیاض، ج ۷، ص ۱۸۴؛ ابّی، همانجا). شاید جدی ترین مدافع این دیدگاه ابن عربی (متوفی ۶۳۸)، صوفی مشهور، باشد که گفته شده مدتی تحت تأثیر اندیشه های مکتب ظاهری بوده است (← باورینگ، ص ۲۴۸). او (ج ۳، ص ۲۰۳) حدیث لاتَسبّوا را دلیلی بر این گرفته که خدا دهر است و دهر را در زمره نامهای نیک خدا قرار داده است. همچنین با «صحیح» شمردن این حدیث (← ج ۱، ص ۱۵۷ـ۱۵۸، ۶۷۷)، تفسیر رایج آن را خطایی آشکار دانسته است (← ج ۱، ص ۶۷۷). به نوشته ابن عربی (ج ۲، ص ۴)، در عبارت «خدا دهر است» منظور از دهر زمانِ معروف نیست، بلکه اسم دهر است که زمان یکی از مظاهر آن است. به تعبیر او (ج ۱، ص ۶۷۷، ج ۲، ص ۲۰۱)، دهر از الفاظ مشترک بین خدا و زمان است و به همین سبب است که در حدیث نبوی نکوهش دهر نهی شده است (نیز برای تفسیر متفاوت ابن عربی از آیه ۲۴ جاثیه ← همان، ج ۴، ص ۲۶۵).

در جوامع متقدم حدیثی شیعه، نه تنها احادیث نبویِ دلالت کننده بر نهی از نکوهش دهر نقل نشده، بلکه حتی در برخی متون شیعی از راویان این احادیث انتقاد شده است. ابن شاذان (متوفی ۲۶۰)، عالم شیعی و از اصحاب امام رضا علیه السلام (ص ۷ـ۱۱)، از عالمان اصحاب حدیث نظیر سفیان ثوری (متوفی ۱۶۱) انتقاد کرده است که براساس نقل حدیث لاتَسبّوا و فهمشان از این حدیث، دهر را به جای خدا نشانده اند و ازاین رو، شبیه یهود و نصارا شده اند. در مجموع، از عبارات او چنین برمی آید که تا قرن سوم این حدیث صرفآ در زمره منقولات اهل سنّت بوده است (← نمازی شاهرودی، ج ۳، ص ۳۹۱). گذشته از این، در منابع حدیثی و تاریخی شیعی، اشعاری (نظیر «یا دهرُ اُف لک مِن خلیلٍ») به امام حسین علیه السلام منسوب شده (برای نمونه ← یعقوبی، ج ۲، ص ۲۴۴؛ ابن بابویه، ص ۲۲۱؛ مفید، ج ۲، ص ۹۳) که متضمن نکوهش دهر است و با این احادیث سازگار نیست. در گفتار و نوشتار امام علی علیه السلام نیز عباراتی در اشاره به جنبه مصیبت آفرینی و ویرانگری دهر دیده می شود (← نهج البلاغة، ص ۱۵، ۱۷، ۱۴۹؛ نیز برای توصیه به پندپذیری از دهر در حدیث ائمه ← کلینی، ج ۲، ص ۴۵۹). بااین همه، در برخی منابع شیعیِ سده های بعد حدیث مشهورِ لاتَسبّوا نقل شده است (← شریف رضی، ص ۲۳۵؛ علم الهدی، ج ۱، جزء۱، ص ۳۴ـ۳۵؛ ابوالفتوح رازی، همانجا).

در سده نخست هجری، واژه دهر همچنان در معنایی مشابه پیش از اسلام کاربرد داشته است. در یکی از کهن ترین این کاربردها از قول خلیفه نخست عبارت «قد تَضَعضَع بِهم الدهر» در اشاره به ویژگی چیرگی و ویرانگری دهر نقل شده است (← طبری، تاریخ، سلسله ۱، ص ۱۸۴۷؛ ابن جوزی، ص ۴۲). همچنین، بنابر روایتی از ابوادریس خولانی (تابعی، متوفی ۸۰؛ ص ۶۵)، خدا در پاسخ به پرسش موسی علیه السلام می گوید که نخستین چیزی که خلق کردم و قضا و قدر همه چیز را در آن قرار دادم دهر است (درباره این دو نقل ← اس، ص ۷۵ـ۷۶؛ باورینگ، ص ۲۳۹).

در شعر و نثر عربی دوره اسلامی، کاربرد دهر در معنایی مشابه معنای پیش از اسلام رواج داشته است (← د. اسلام، همانجا) و شاعران به ویژه در مرثیه ها به نکوهش دهر پرداخته اند. البته شاید بتوان گفت که شماتت دهر برای خودداری از شکایت از خدا صورت می گرفته است (← ریتر، ص ۶۱). بیشتر شاعران، چه در نسلهای نخستین و چه در دوره عباسی، به مسئله تعارض میان نسبت دادن سرنوشت به خدا و دهر بی توجه بوده اند و آن دو را کنار هم نشانده اند، چنان که مفهوم جاهلی دهر در بافت اشعار دینی به کار رفته است (← رینگرن، ۱۹۵۵، ص ۱۳۰، ۱۹۱؛ برای نمونه هایی از اشعار طِرِمّاح در پیوند با این نکته ← همان، ص ۱۴۴ـ۱۴۵). نمونه ای گویا و جالب توجه از هم نشینی نگرش دینی/ اسلامی و غیردینی/ جاهلی در مواجهه با پدیده مرگ دو بیت آغازین مرثیه ابن مُعتَز (← ج ۲، ص۳۳۰) در رثای خلیفه عباسی معتضد (حک : ۲۷۹ـ۲۸۹) است که شاعر در بیت نخست به سرزنش دهر پرداخته، اما در بیت دوم گویی ناگهان حدیث نبوی لاتَسبّوا را به یاد آورده و به خدا پناه برده است (← د.ا.ترک، ذیل «دهریه»؛ ریتر، همانجا). ابن معتز همچنین در رثای دوستان و نزدیکانش در موارد متعددی دهر را نابودگری نیرومند وصف کرده و بی رحمیِ او را نکوهیده است (برای نمونه ← ج ۲، ص ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۶، ۳۴۸،۳۵۱، ۳۵۴).

از میان شاعران عرب، ابوالعلاء مَعرّی (متوفی ۴۴۹) شاعر فیلسوف مشرب به تعارض میان اعتقاد به اللّه و اعتقاد به دهر توجه کرده و برای رفع آن، ویژگیهای دهر را به خدا نسبت داده و به نوعی خداباوری طبیعی معتقد شده است (← رینگرن، ۱۹۵۵، ص ۱۹۱؛ نیز برای تحلیل اشعار او در این باب ← همان، ص۱۸۰ـ۱۹۱). وی (۱۹۹۷، ص ۳۵۸ـ۳۶۱) معتقد است که معنای حدیث لاتَسبّوا این نیست که دهر خالق و معبود است، زیرا هیچ یک از پیامبران درباره دهر چنین چیزی نگفته اند، و هیچ یک از شاعران عرب نیز دهر را معبود نمی دانسته اند؛ بلکه شکایت از دهر مضمونی است که در میان اقوام مختلف در زمانهای مختلف رواج داشته است (برای تفصیل در این باره ← نیکلسون، ص ۱۵۵ـ۱۵۶). ابوالعلاء معرّی در اشعارش به وفور از دهر با ویژگیهایی چون ویرانگری، فریب و خیانتکاری یاد کرده است (برای نمونه ← ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۷۱، ۱۳۷، ۱۳۹، ۲۵۱، ۳۱۳، ۴۸۰، ج۲، ص ۷۵، ۱۲۷، ۳۰۲، ۳۱۶، ۴۴۹، ۵۰۱).

در شعر و ادب فارسی نیز اندیشه زمان به مثابه تعیین کننده سرنوشت دیده می شود. در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام، خدای زُروان مبنای مفهوم زمان در آیین مَزدیَسنی بوده (← باورینگ، ص ۲۴۲ـ۲۴۳؛ زینر، ص ۳۷۷ـ۳۹۷) و در ادبیات پهلوی و

حماسه های ایرانی پس از اسلام، زمان در قالب الفاظی متنوع، تأثیری بسزا در سرنوشت جنگاوران و قهرمانان داشته است. در شاهنامه دهر مظهر ناپایداری و گونه گونی زمانه است: «ولیکن چنین است گردنده دهر/ گهی نوش بارآورد گاه زهر» (فردوسی، ج ۱، ص ۵۹۸، نیز ← ج ۱، ص ۸۷۶، ج ۲، ص ۱۸۱۲؛ برای تحلیل تفصیلی مفهوم زمان به مثابه نیروی سرنوشت در حماسه های ایرانی ← رینگرن، ۱۳۸۸ش، ص ۲۱ـ۷۴). ظاهرآ بتوان گفت که تصور عربی دهر و مفهوم اسلامی قضا و قدر در حماسه های ایرانی تأثیر چندانی نداشته اند و وام گیری این اصطلاحات عربی از سوی نویسندگان ایرانی صرفآ بدان سبب بوده است که مفاهیمی متناظر با آنچه خود در ذهن داشته اند بیان کنند. فردوسی در شاهنامه از واژه هایی چون زمانه و فلک به مثابه الفاظی کلی و مبهم برای اشاره به نیرویی فرابشری بهره برده و با توجه به حضور زردشتیان و مسلمانان در ایرانِ آن روز عناصر الهیاتی زردشتی و اسلامی را در کنار یکدیگر قرار داده است (برای تفصیل بیشتر ← رینگرن، ۱۳۸۸ش، ص ۱۴۱ـ ۱۴۲، ۱۴۹ـ۱۵۸).

اندیشه زمان به مثابه نیروی سرنوشت و مضمون شکایت از زمانه و دهر در شعر فارسی پس از شاهنامه ادامه یافت. تا اوایل قرن ششم، این مضمون به وفور در اشعار فارسی به کار رفته است (← ابوالفتوح رازی، همانجا) و پس از آن نیز شاعران بلندآوازه فارسی در اشاره به نقش آفرینی زمان و زمانه در تقدیر آدمی از الفاظی چون فلک، چرخ، روزگار و البته دهر استفاده کرده اند. خیام تعبیر «کوزه گر دهر» را به کار برده (← ص ۱۱، نیز ← ص ۲۳۳) و از بازیهای روزگار با انسانها در عباراتی چون «ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز» (← ص ۱۴) سخن گفته است (نیز ← ص ۴۸، ۱۰۰، ۱۲۵). خاقانی (ص ۸۷۴ـ۸۷۵، ۸۰۰، ۸۰۲) به دشمنی، فریبکاری و آبروبَری دهر اشاره کرده و در بیتی دهر و چرخ و روز و شب را شکارچیان انسان دانسته است (← ص ۶۳). سعدی (ص ۳۳۱، ۸۹۷) دهر را فرومایه، دون پرور و خونخوار خوانده است. در آثار شاعر ـ عارفان فارسی زبان نیز این تلقی از دهر و زمانه به وضوح دیده می شود. عطار دهر را به اژدها مانند کرده (← ۱۳۸۳ش، ص ۲۹۶) و با تعابیری چون «چرخ ناساز» از کُشندگی روزگار گفته و زمانه را نکوهیده است (← ۱۳۶۸ش، ص ۱۸۶؛ ۱۳۸۶ش، ص ۲۷۱). حافظ (ص ۷۹، ۱۰۰، ۱۵۶) از بی وفایی و بی ثباتی دهر گفته و آن را رهزن خوانده است (نیز درباره اندیشه تقدیرباوری در شعر حافظ ← خطیبی، ص۲۶۷ـ۳۲۳). ادعا شده که صوفیان ایرانی با بهره گیری از معرفت صوفیانه و تجربه عرفانی به معضل متناقض نمای زمان، ازجمله تعارض میان مفهوم جاهلی دهر و مفهوم قرآنی حُکم الهی، پرداخته اند و با به میان آوردن عناصری چون جذبه الگویی نو از زمان به دست داده اند (← باورینگ، ص ۲۴۹).

تلقی مذکور از دهر و فلک و روزگار در شعر فارسی تا دوره معاصر نیز ادامه یافته است. قاآنی (متوفی ۱۲۷۰؛ ص ۱۹، ۱۸۱) دهر را نیرنگ ساز و کین توز دانسته، و پروین اعتصامی (متوفی ۱۳۲۰ش؛ ص ۴۸، ۵۴،۵۸، ۶۹، ۲۱۳) دهر را به روباه و اژدها تشبیه کرده و از مردم کُشی و ستمکاری دهر گفته است. در شعر محمدتقی بهار (متوفی ۱۳۳۰ش)، علاوه بر اینکه مضمون بدخواهی، کج رفتاری و کین ورزی دهر و زمانه موردتوجه بوده (← ج ۱، ص ۱۵۱، ۳۱۷، ۶۸۸ـ۶۹۱، ج ۲، ص ۱۳۰۷ـ۱۳۰۸)، به چیرگی دهر و روزگار نیز اشاره شده است (برای نمونه ← ج ۱، ص ۷۳۷، ۷۶۳). در یکی از تصنیفهای مشهور و رایج او در میان مردم، شاعر برای تغییر سرنوشت از خدا و فلک و طبیعت در کنار یکدیگر مدد خواسته است (← ج ۲، ص ۱۳۱۳).

منابع: علاوه بر قرآن و کتاب مقدس. عهد عتیق؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره ۱۳۸۵ـ۱۳۸۷/۱۹۶۵ـ۱۹۶۷، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ ابن بابویه، الامالی، قم ۱۴۱۷؛ ابن جوزی، کتاب القُصّاص و المذکّرین، چاپ مالین سوارتز، بیروت ۱۹۷۱؛ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ ابن سیده، المحکم و المحیط الاعظم، چاپ عبدالحمید هنداوی، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ ابن شاذان، الایضاح، چاپ جلال الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۶۳ش؛ ابن عربی، الفتوحات المکیة، بیروت: دارصادر، ]بی تا.[؛ ابن فارِس؛ ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، بیروت: دارالکتب العلمیة، ]بی تا.[؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت ۱۴۱۲؛ ابن معتز، دیوان، چاپ محمد بدیع شریف، قاهره ]۱۹۷۷ـ ۱۹۷۸[؛ ابن منظور؛ ابوالعلاء مَعرّی، رسالة الغفران، چاپ عایشه عبدالرحمان بنت الشاطی، قاهره ] ۱۹۹۷[؛ همو، لزوم ما لایلزم: اللزومیات، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ ابوالفتوح رازی، روض الجِنان و روح الجَنان فی تفسیر القرآن، چاپ محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد ۱۳۶۵ـ۱۳۷۶ش؛ ابوحیان توحیدی، البصائر و الذخائر، چاپ وداد قاضی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ سلیمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابی داود، چاپ سعید محمد لحام، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ قاسم بن سلّام ابوعُبَیْد، غریب الحدیث، حیدرآباد، دکن ۱۳۸۴ـ۱۳۸۷/۱۹۶۴ـ۱۹۶۷، چاپ افست بیروت ۱۳۹۶/۱۹۷۶؛ محمدبن خلفه اُبّی، اکمال اکمال المعلم، در مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج ۶، بیروت: دارالکتب  العلمیة، ]بی تا.[؛ احمدبن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت : دارصادر، ]بی تا.[؛ محمدبن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج ۶، چاپ محمد عبدالمنعم خفاجی و محمود فرج عقده، قاهره ]بی تا.[؛ پروین اعتصامی، دیوان پروین اعتصامی با شرح برخی ابیات، واژه نامه، فهرست اعلام و اثری نویافته از او، چاپ ابوالفتح حکیمیان، تهران ۱۳۷۶ش؛ توشیهیکو ایزوتسو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران ۱۳۷۴ش؛ گرهارد باورینگ، «زمان در عرفان ایرانی»، در حضور ایرانیان در جهان اسلام، ترجمه فریدون بدره ای، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ۱۳۸۱ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنی افندی[، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ محمدتقی بهار، دیوان، چاپ مهرداد بهار، تهران ۱۳۶۸ش؛ احمدبن حسین بیهقی، مناقب الشافعی، چاپ احمد صقر، قاهره ۱۹۷۱؛ شلومو پینس، نظریه جوهر فرد از دیدگاه مسلمین، ترجمه فرشته آهنگری، تهران ۱۳۸۷ش؛ محمد اعلی بن علی تهانوی، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیق العجم و علی دحروج، بیروت ۱۹۹۶؛ عبدالملک بن محمد ثعالبی، یتیمة الدهر، چاپ مفید محمد قمیحه، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ احمدبن محمد ثعلبی، الکشف و البیان، المعروف تفسیر الثعلبی، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲؛ علی بن محمد جرجانی، کتاب التعریفات، چاپ گوستاو فلوگل، لایپزیگ ۱۸۴۵، چاپ افست بیروت ۱۹۷۸؛ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷؛ شمس الدین محمد حافظ، دیوان، چاپ محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران ۱۳۶۷ش؛ بدیل بن علی  خاقانی، دیوان، چاپ ضیاءالدین سجادی، تهران ۱۳۷۸ش؛ ابوالفضل خطیبی، «فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک: منشأ تقدیرباوری در شعر حافظ»، در جشن نامه استاد اسماعیل سعادت، زیر نظر حسن حبیبی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۷ش؛ خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹؛ عبدالجباربن عبداللّه خولانی، تاریخ داریّا و من نزل بها من الصحابة و التابعین و تابعی التابعین، چاپ سعید افغانی، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ عمربن ابراهیم خیام، رباعیات خیام (طربخانه]تدوین[ یاراحمدبن حسین رشیدی تبریزی، چاپ جلال الدین همایی، تهران ۱۳۶۷ش؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید کیلانی، تهران ?]۱۳۳۲ش[؛ هلموت ریتر، دریای جان: سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، ترجمه عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبردی، تهران ۱۳۷۴ش؛ هلمر رینگرن، تقدیرباوری در منظومه های حماسی فارسی (شاهنامه و ویس و رامین)، ترجمه ابوالفضل خطیبی، تهران ۱۳۸۸ش؛ محمودبن عمر زمخشری، الفائق فی غریب الحدیث، چاپ علی محمد بجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم، ]قاهره  ۱۹۷۱[؛ رابرت چالز زینر، زروان، یا، معمای زرتشتی گری، ترجمه تیمور قادری، تهران ۱۳۷۴ش؛ مصلح بن عبداللّه سعدی، کلیات سعدی، از روی نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی، تهران ۱۳۷۹ش؛ عمروبن عثمان سیبویه، کتاب سیبویه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره ?]۱۳۸۵/ ۱۹۶۶[، چاپ افست بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمدبن حسین  شریف رضی، المجازات النبویّة، چاپ طه محمد زینی، ]قاهره  ۱۹۶۸[، چاپ افست قم ]بی تا.[؛ طباطبائی؛ طبرسی؛ طبری، تاریخ (لیدن)؛ همو، جامع؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ عَبیدبن اَبرَص، کتاب دیوان شعر عبیدبن الابرص السعدی الاسدی، چاپ چارلز لایل، کیمبریج ۱۹۸۰؛ محمدبن ابراهیم عطار، اسرارنامه عطار، چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران ۱۳۸۶ش؛ همو، الهی نامه، چاپ هلموت ریتر، استانبول ۱۹۴۰، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ همو، منطق الطیر، چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران ۱۳۸۳ش؛ علی بن حسین علم الهدی، امالی السید المرتضی، ج ۱، چاپ محمد بدرالدین نعسانی، قاهره ۱۳۲۵/ ۱۹۰۷، چاپ افست قم ۱۴۰۳؛ علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، نهج البلاغة: نسخة المعجم المفهرس، قم ۱۴۱۷؛ محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره ]بی تا.[، چاپ افست تهران ]بی تا.[؛ ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه بر پایه چاپ مسکو، تهران ۱۳۸۷ش؛ حبیب اللّه بن محمدعلی قاآنی، دیوان، چاپ محمدجعفر محجوب، تهران ۱۳۳۶ش؛ عیاض بن موسی قاضی عیاض، شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض، المسمّی اکمال المعلم بفوائد مسلم، چاپ یحیی اسماعیل، منصوره، مصر ۱۴۲۶/۲۰۰۵؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ احمدبن محمد قسطلانی، ارشاد الساری فی شرح البخاری، بولاق ۱۳۰۵؛ کلینی؛ لَبیدبن ربیعه، دیوان، چاپ حمدو طماس، بیروت ۱۴۲۵/۲۰۰۴؛ مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶؛ مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت:  دارالفکر، ]بی تا.[؛ محمدبن محمد مفید، الارشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛ احمدبن علی نسائی، کتاب السنن الکبری، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری و سید کسروی حسن، بیروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ علی نمازی شاهرودی، مستدرک سفینة البحار، تحقیق و تصحیح حسن نمازی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹؛ یحیی بن شرف نَوَوی، صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ یعقوبی؛

EI۲, s.v. "Dahr" (by W. Montgomery Watt); Encyclopaedia of religion and ethics, ed. James Hastings, Edinburgh: T. and T. Clark, ۱۹۸۰-۱۹۸۱, s.v. "Arabs (ancient)" (by Th. Nöldeke); Josef Van Ess, Zwischen Hadī(u)t(/u) und Theologie: Studien zum Entstehen prädestinatinischer Überlieferung, Berlin ۱۹۷۵; Wilhelm Gesenius, Gesenius’s Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament scriptures, translated, with additions and corrections from the author’s thesaurus and other works by Samuel Prideaux Tregelles, London ۱۸۸۴; idem, A Hebrew and English lexicon of the Old Testament with an appendix containing the biblical Aramaic, tr. Edward Robinson, ed. Francis Brown, Boston ۱۹۰۶; Ignaz Goldziher, Muslim studies, ed. S. M. Stern, translated from the German By C. R. Barber and S. M. Stern, London ۱۹۶۷-۱۹۷۱; idem, The Zāhirīs: their doctrine and their history, a contribution to the history of Islamic theology, tr. and ed. Wolfgang Behn, Leiden ۲۰۰۸; İA, s.v. "Dehriye" (by H. Ritter); Reynold Alleyne Nicholson, Studies in Islamic poetry, Cambridge ۱۹۲۱; Johs. Pedersen, "The Islamic preacher: wā‘iz, mudhakkir, qāşş", in Ignaz Goldziher memorial volume, ed. Samuel Löwinger and Joseph Somogyi, pt.۱, Budapest ۱۹۴۸; Helmer Ringgren, Studies in Arabian fatalism, Uppsala [۱۹۵۵]; William Motgomery Watt, Free will and predestination in early Islam, London ۱۹۴۸; Martin R. Zammit, A comparative lexical study of Qur’ānic Arabic, Leiden ۲۰۰۲.

/ مهرداد عباسی /

نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 18
تاریخ 1392
وضعیت چاپ
  • چاپ شده