بلقرن (یا بلقرن / بالقرن )

معرف

از معروفترین‌ قبایل‌ جبل‌ عَسیر در شبه‌ جزیرة‌ عربستان‌ (شقیر، ص‌ 664)
متن
بِلقَرن‌ (یا بَلقَرن‌/ بالقرن‌)، از معروفترین‌ قبایل‌ جبل‌ عَسیر در شبه‌ جزیرة‌ عربستان‌ (شقیر، ص‌ 664). این‌ قبیله‌ به‌دو شاخة‌ بلقرن‌ شام‌ یا سَراة‌، و بلقرن‌ یمن‌ یا تهامه‌ تقسیم‌ می‌شود. سرزمین‌ آنها از جنوب‌ غربیِ بیشَه‌ تا بلندیهای‌ سلسله‌ جبال‌ سراة‌ در عسیر کشیده‌ شده‌ است‌. قبیلة‌ خَثعَم‌ و شَمران‌ در شمال‌، گروهی‌ از شَمران‌ و بنی‌شِهْر در مشرق‌، بنی‌عُمر [بنی‌عمرو ] و بنی‌شهر در جنوب‌ و بِلْعَریان‌ و غامِد در مغرب‌ سرزمین‌ آنها اقامت‌ دارند (حمزه‌، ص‌ 298؛ بتنونی‌، ص‌ 52). جمعیت‌ این‌ قبیله‌ چهل‌ هزار نفر برآورد شده‌ است‌. در 1319، بلقرن‌، به‌فرماندهی‌ ابن‌عمار نائب‌ ادریسی‌، با شریف‌ حسین‌بن‌ علی‌ جنگیدند (کحاله‌، ج‌ 1، ص‌ 104).منابع‌: محمد لبیب‌ بتنونی‌، الرحلة‌ الحجازیة‌ ، مصر 1329؛ فؤادحمزه‌، قلب‌ جزیرة‌العرب‌ ، ریاض‌ [بی‌تا. ] ؛ نعّوم‌ شقیر، تاریخ‌ سینا ، بیروت‌ 1411/ 1991؛ عمررضا کحاله‌، معجم‌ قبائل‌ العرب‌ ، بیروت‌ 1402/ 1982.
نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 4
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده