جستجوی مقاله

مقالات

تعداد684مقاله یافت شد

مولف:  بارتولد؛ اشپولر - مولف:  د.اسلام -
سرکردۀ خاندان‌ ازبک‌ کِنِگِس‌ که‌ تا 1287/1870 امیرِشهرِ سبز بود.
مولف:  خسرو خسروی
باجگیران‌ ،# بخش‌ و شهری‌ در خراسان‌.
مولف:  هوشنگ اعلم
به‌ علتی‌ نامعلوم‌ به‌ میوة‌ دو گیاه‌ کاملاً متفاوت‌ اطلاق‌ شده‌ است‌: 1) تُرَنج‌ ، از خانوادة‌ سَدابیان‌ ، که‌ این‌ مقاله‌ فقط‌ به‌ آن‌ اختصاص‌ دارد ؛ 2) خیار ، از خانوادة‌ کدوییان‌
مولف:  هوشنگ اعلم
گیاهی‌ خوشبو از تیرة‌ لبدیسان‌ دارای‌ خواص‌ دارویی‌
مولف:  بازورث ( د.اسلام ) با اضافاتی از ایرانیکا - مولف:  پرویز ورجاوند -
برجهایی‌ که‌ در ایران‌ برای‌ تهویه‌ بربام‌ خانه‌ها ساخته‌ می‌شود