جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۸۱۲مقاله یافت شد

دومین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ و فارسی‌ و بسیاری‌ از الفباهای‌ دیگر؛ ارزش‌ عددی‌ آن‌ دو (2) است‌.
کلمه‌ای‌ در آغازِ نامِ افراد و، در مرحلۀ ثانوی‌، نام‌ خاندانها، رایج‌ در جنوبِ عربستان‌، خاصه‌ در میان‌ سادات‌ و مشایخ‌ حَضرَمَوت‌ مانند باعَبّاد، باعَلَوی‌، بافَضل‌، بافَقیه‌، باحَسَن‌، باحَسّان‌، باهُرمز، با وزیر.
عنوان‌ و صفتی‌ برای‌ حضرت‌ رسول‌ و ائمۀ اثنا عشر صلوات‌ اللّه‌ علیهم‌ اجمعین‌ در برخی‌ از احادیث‌.
نزد اسماعیلیه‌ باب‌ یکی‌ از مراتب‌ محسوب‌ می‌شد.
عنوان‌ برخی‌ از مشایخ‌ صوفیان‌ آسیای‌ مرکزی‌.
واژۀ فارسی‌ به‌ معنای‌ پدر.