جستجوی مقاله

مقالات

تعداد53مقاله یافت شد

مولف:  ل . کُپْف ( د. اسلام )
چوب‌ درختی‌ هندی‌، به‌ نام‌ علمی‌ کایسالپینیا ساپان‌ ، که‌ در رنگرزی‌ به‌ کار می‌رود
مولف:  آذرتاش آذرنوش
خاورشناس‌ و عربی‌دان‌ فرانسوی‌
مولف:  طهمورث ساجدی
سیاح‌ فرانسوی‌ در قرن‌ هفدهم‌/ یازدهم‌ که‌ به‌سبب‌ سفرهای‌ متعددش‌ به‌ ایران‌ و هند و آسیای‌ صغیر شهرت‌ دارد
مولف:  عسکر بهرامی
ایران‌شناس نامی فرانسوی و از پیشگامان مطالعات اوستایی و فارسی