جستجوی مقاله

مقالات

تعداد463مقاله یافت شد

مولف:  کاوه بیات
تاجر آزادیخواه‌ تبریزی‌ در دوره‌ مشروطیت‌ و از یاران‌ نزدیک‌ شیخ‌ محمد خیابانی‌ *
مولف:  ریوکین و احمد زکی ولیدی طوغان تلخیص از:
حرکت‌ جماعاتی‌ از مسلمانان‌ ترکستان‌، برضد حکومت‌ شوروی‌، عمدتاً از 1918 تا 1930
مولف:  ثمینه باغچه بان
مبدِع‌ روش‌ آموزش‌ ناشنوایان‌ در ایران‌ و پایه‌گذار آموزش‌ و پرورش‌ پیش‌ از دبستان‌ و از پیشگامان‌ فرهنگ‌ و ادبیات‌ کودکان‌
مولف:  خسرو خسروی
باغچه‌جوق‌ ،# ده‌ و قصری‌ در شهرستان‌ ماکو.