جستجوی مقاله

مقالات

تعداد763مقاله یافت شد

خاندانی‌ ایرانی‌ که‌ به‌ زعم‌ بعضی‌ از مورّخان‌ از قرن‌ اول‌ تا یازدهم‌ هجری‌ در ناحیة‌ رویان‌، که‌ بعدها رستمدار خوانده‌ شد، حکومت‌ کرده‌اند
مولف:  باقر عاقلی ؛ مسعود حائری - مولف:  مسعود حائری -
دارندة‌ یکی‌ از مناصب‌ قضایی‌ به‌ نام‌ «بازپرسی‌» که‌ از نظر تشکیلاتی‌ در سازمان‌ «دادسرای‌ عمومی‌» جای‌ دارد