جستجوی مقاله

مقالات

تعداد123مقاله یافت شد

مولف:  (د.اسلام ) هریسن ، هاردی - مولف:  محمد فؤاد کوپریلی ( د. اسلام ) -
نخستین‌ پادشاه‌ مغولِ هندوستان‌ و نویسنده‌ و شاعر
رسالة‌ کوتاهی‌ تألیفِ محمدبن‌زکریای‌ رازی‌ (251ـ313) به‌ عربی‌ در 312 یا 313 (نجم‌آبادی‌، ص‌ 152)، که‌ در آن‌، درمان‌ نسبتاً سریعِ شماری‌ از بیماریها را به‌ اختصار ذکر کرده‌ است‌