جستجوی مقاله

مقالات

تعداد668مقاله یافت شد

مولف:  مینورسکی - مولف:  د.اسلام - مولف:  پرویز اذکائی -
عارف‌ و شاعر ایرانی‌ قرن‌ پنجم‌ که‌ به‌ یکی‌ از گویشهای‌ غرب‌ ایران‌ شعر سروده‌ است‌.
مولف:  د.ا.د.ترک با تلخیص از متین تونجل
شهر و استانی‌ به‌ همین‌ نام‌، در شمال‌ ترکیه‌ در منطقة‌ غربی‌ دریای‌ سیاه‌
مولف:  باقر عاقلی ؛ مسعود حائری - مولف:  مسعود حائری -
دارندة‌ یکی‌ از مناصب‌ قضایی‌ به‌ نام‌ «بازپرسی‌» که‌ از نظر تشکیلاتی‌ در سازمان‌ «دادسرای‌ عمومی‌» جای‌ دارد
مولف:  محمدهادی معرفت
در مقابل‌ القابض‌، از نامهای‌ خداوند که‌ با هم‌ یا جداگانه‌، عیناً یا به‌ اشتقاق‌، در قرآن‌ کریم‌ و احادیث‌ و ادعیه‌ ذکر شده‌ است‌
مولف:  عباس زریاب
باطِرقانی‌ ،# نسبت‌ و شهرت‌ دو تن‌ از استادان‌ علم‌ قرائت‌ در قرن‌ چهارم‌ و پنجم‌.