جستجوی مقاله

مقالات

تعداد359مقاله یافت شد

مولف:  عباس زریاب
افضل‌الدین‌ محمدبن‌ حسین‌ بن‌ محمد خوزه‌ مَرَقی‌کاشانی‌، حکیم‌ بزرگ‌ اسلام‌ و ایران‌ در نیمۀ دوم‌ قرن‌ ششم‌ و آغاز قرن‌ هفتم‌.
مولف:  د. اسلام م . غول
خاندانی‌ از مشایخِ تَریم‌ در حضرموت‌ که‌ تبار خود را از تیرة‌ سعدالعشیرة‌ قبیلة‌ مَذْحِج‌ می‌دانند