جستجوی مقاله

مقالات

تعداد607مقاله یافت شد

نام‌ یا جزئی‌ از نام‌ فارسی‌ سه‌ گیاه‌ یا تخم‌ سه‌ گیاهِ گوناگون‌: 1) رازیانه‌ ، 2) بادیانِ رومی‌ (اَنیسون‌)، 3) بادیان‌ خَتایی‌
مولف:  د. اسلام ادریس
معروف‌ به‌ ابومَناد بادیس‌ نصیرالدوله‌، سومین‌ سلطان‌ خاندان‌ زیریان‌ افریقیه‌ وی‌ در 16 ربیع‌ الاول‌ 386 به‌ سلطنت‌ رسید (ابن‌ عذاری‌، ج‌ 1، ص‌ 247)، افریقیة‌ شرقی‌ را به‌ نایب‌ امیر عربی‌ سپرد و خود به‌ دفع‌ یورش‌ اقوام‌ زناتَه‌ * ، که‌ از 386 به‌ بعد از تاهِرت‌ تا طرابلس‌ پیشروی‌ کرده‌ بودند، پرداخت‌
مولف:  محمد دبیرسیاقی
واژة‌ مأخوذ از ترکی‌ برای‌ طرحی‌ که‌ به‌ وسیلة‌ قلم‌ یا قالب‌ و موادی‌ چون‌ ورقه‌های‌ نازک‌ طلا یا نقره‌ یا رنگ‌ و نظایر آنها با فشار روی‌ کاغذ یا پارچه‌ و مواد دیگری‌ از این‌ قبیل‌، منتقل‌ می‌شد
مولف:  خسرو خسروی
از ایلات‌ خمسة‌ * فارس‌ (جمعیت‌، طبق‌ سرشماری‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌ عشایر کوچنده‌ در 1366 : 868 ، 7 تن‌)
مولف:  حسن طارمی
تعبیری‌ که‌ در قرآن‌ (کهف‌: 46، مریم‌: 76) برای‌ افادة‌ امور نیکِ ماندنی‌، با اشاره‌ به‌ ناپایداری‌ داراییهای‌ دنیا مانند ثروت‌ و فرزند، و بی‌ثمری‌ امکانات‌ و مهلتی‌ که‌ خدا به‌ گمراهان‌ می‌دهد، به‌ کار رفته‌ است‌