جستجوی مقاله

مقالات

تعداد1848مقاله یافت شد

مولف:  مصطفی حسینی طباطبائی
از مدّعیان‌ بابیّت‌ امام‌ دوازدهم‌ شیعیان‌ که‌ بعدها مدّعی‌ مهدویت‌ و نبوّت‌ شد.
مولف:  ایرانیکا ساتلنی
ابن‌بایسنغربن‌ شاهرخ‌ (متولد 825)، کوچکترین‌ پسر بایسنغر، امیر کتابدوست‌ و هنرپرور تیموری‌، و از نوادگان‌ تیمور
مولف:  مجید تفرشی
نشریه‌ای‌ که‌ از 1314 تا 1320 ش‌ در اصفهان‌ و از 1321 تا 1325 ش‌ در تهران‌ انتشار می‌یافت‌
مولف:  فاطمی ( ایرانیکا ) - مولف:  مجید تفرشی -
روزنامه‌ عصر تهران‌ که‌ از 8 مرداد 1328 ش‌ در تهران‌ منتشرمی‌شد