جستجوی مقاله

مقالات

تعداد247مقاله یافت شد

خاندانی‌ ایرانی‌ که‌ به‌ زعم‌ بعضی‌ از مورّخان‌ از قرن‌ اول‌ تا یازدهم‌ هجری‌ در ناحیة‌ رویان‌، که‌ بعدها رستمدار خوانده‌ شد، حکومت‌ کرده‌اند
نام‌ یا جزئی‌ از نام‌ فارسی‌ سه‌ گیاه‌ یا تخم‌ سه‌ گیاهِ گوناگون‌: 1) رازیانه‌ ، 2) بادیانِ رومی‌ (اَنیسون‌)، 3) بادیان‌ خَتایی‌
مولف:  جمال الدین شیرازیان
فرزند ساسان‌ جَرون‌، آخرین‌ حکمران‌ ایرانی‌ یمن‌ که‌ بعد از وَهْرِز و فرزندش‌ و دو تن‌ از احفاد او به‌ فرمان‌ خسرو انوشیروان‌ (حک : 531ـ579 م‌)، به‌ حکومت‌ عدن‌، صنعا و حوالی‌ آن‌ و قسمتی‌ از جنوب‌ شبه‌ جزیرة‌ عربستان‌ برگزیده‌ شد و سرداری‌ ابناء * یا ابناء احرار را نیز برعهده‌ داشت‌
مولف:  افسانه منفرد
بنیانگذار سلسله‌ کردنژاد مروانیان‌ در شمال‌ عراق‌
مولف:  عارف نوشاهی
میرزامحمد رفیع‌ معروف‌ به‌ رفیع‌خان‌ و متخلص‌ به‌ باذل‌، از امرا و پارسی‌ گویان‌ شبه‌ قارة‌ هند در قرون‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
مولف:  د. اسلام اُ. لوفگرن
طایفه‌ای‌ بزرگ‌ و متنفّذ از سادات‌ و صوفیان‌ عربستان‌ جنوبی‌ که‌ بیشتر آنها در حضرموت‌، در شهر تَریم‌ یا حوالی‌ آن‌، زندگی‌ می‌کنند و مقابرشان‌ در گورستان‌ زَنْبَلِ آن‌ شهر است‌
مولف:  بولشایا و بریتانیکا ( با اضافاتی از )؛ د. اسلام بارتلد، الکین - مولف:  حسین قرچانلو -
شهری‌ در هندوکُش‌، در شمالِ بخش‌ اصلی‌ این‌ سلسله‌ جبال‌ و در شمالِ غربی‌ کابل‌، در درّه‌ای‌ کوهستانی‌ به‌ ارتفاع‌ 590 ، 2 متر از سطح‌ دریا