جستجوی مقاله

مقالات

تعداد2578مقاله یافت شد

مولف:  شهناز رازپوش ـ گروه تاریخ
قلعه‌ای‌ با وضع‌ سوق‌الجیشی‌ در افغانستان‌، متعلّق‌ به‌ پیش‌ از اسلام‌
مولف:  د. اسلام بزمی انصاری
نام‌ قلعه‌ای‌ در پاکستان‌ که‌ روی‌ تپه‌های‌ مهم‌ از نظر باستان‌شناسی‌ ساخته‌ شده‌ و بر نواحی‌ اطراف‌ خود، اعم‌ از شهر و روستا، مشرف‌ و به‌ قلعة‌ پیشاور نیز مشهور است‌
مولف:  د. اسلام ( با اضافاتی از )؛ د. ا. ترک بسیم دارکوت
قریه‌ای‌ تاریخی‌ در ترکیة‌ مرکزی‌ که‌ در تداول‌ مردم‌ محلی‌ به‌ بالْلی‌ حصار («قلعة‌ عسل‌دار») معروف‌ است‌
مولف:  د. ا. د. ترک ( تلخیص از ع . عبدالادر اوغلی
از مؤلفان‌ ترک‌ در قرن‌ یازدهم‌ که‌ مدرس‌، قاضی‌ و شاعر نیز بوده‌ است‌
مولف:  د. اسلام گروت
تَبَردار (1071ـ1124) صدراعظم‌ عثمانی‌ دورة‌ سلطان‌احمد سوم‌ *
مولف:  ابوالقاسم اجتهادی
از قبیلة‌ باهله‌، فرمانده‌ مسلمان‌ ملقب‌ به‌ ذوالنور (یا ذوالنّون‌ که‌ با توجّه‌ به‌ گفتة‌ ابن‌اثیر در ج‌ 3، ص‌ 132 درست‌تر به‌ نظر می‌آید)