جستجوی مقاله

مقالات

تعداد2578مقاله یافت شد

منسوب‌ به‌ بافِ خوارزم‌، از فقهای‌ بزرگ‌ شافعی‌ قرن‌ چهارم‌ که‌ علاوه‌ بر فقه‌ به‌ جامعیت‌ در ادبیات‌ عرب‌، علم‌ نحو، فصاحت‌ و بلاغت‌، شعر، خطابه‌، بدیهه‌گویی‌ و شیرین‌سخنی‌ شهرت‌ داشته‌ و از او به‌ فقیه‌ترین‌ فقهای‌ شافعی‌ عصر خود یاد شده‌ است‌

ابوجعفر محمّد بن‌علی‌بن‌ الحسین‌بن‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌ علیهم‌السّلام‌، امام‌ پنجم‌ از ائمّة‌ اثناعشر و یکی‌ از چهارده‌ معصوم‌

مولف:  عباس زریاب
بن‌ الطیّب‌بن‌ محمدبن‌ جعفربن‌ قاسم‌ بصری‌ بغدادی‌ معروف‌ به‌ باقِلاّنی‌ یا ابن‌الباقِلاّنی‌ متوفی‌ شنبه‌ 22 ذوالقعدة‌ 403 در بغداد، از بزرگان‌ متکلمان‌ اشعری‌ و از حامیان‌ بزرگ‌ عقاید اهل‌ سنت‌، که‌ اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ آنها از او با احترام‌ یادکرده‌اند
مولف:  د. ا. د. ترک ؛محمد چاووش اوغلی ( د. اسلام فاخر عزّ
شاعر ترک‌ که‌ در 933 در خانواده‌ای‌ متوسط‌ در استانبول‌ به‌دنیا آمد
مولف:  حسن طارمی
تعبیری‌ که‌ در قرآن‌ (کهف‌: 46، مریم‌: 76) برای‌ افادة‌ امور نیکِ ماندنی‌، با اشاره‌ به‌ ناپایداری‌ داراییهای‌ دنیا مانند ثروت‌ و فرزند، و بی‌ثمری‌ امکانات‌ و مهلتی‌ که‌ خدا به‌ گمراهان‌ می‌دهد، به‌ کار رفته‌ است‌
‌ بن‌عبیداللّه‌بن‌ باکویة‌ شیرازی‌، از مشایخ‌ صوفیه‌ در اواخر قرن‌ چهارم‌ و اوایل‌ قرن‌ پنجم‌، متوفی‌ در ذوالقعدة‌ 428