جستجوی مقاله

مقالات

تعداد2578مقاله یافت شد

مولف:  حسین قرچانلو
محلی‌ در ناحیه‌ فُرُع‌ (یا فُرُع‌) در حجاز که‌ با مدینه‌ * هشت‌ برید ] = 4 فرسخ‌ (پارسنگ‌)، 24 کیلومتر [ فاصله‌ دارد (یاقوت‌ حموی‌، ج‌ 1، ص‌ 498)