جستجوی مقاله

مقالات

تعداد3564مقاله یافت شد

مولف:  فؤاد کوپریلی ( د.اسلام )
معرّب‌ باژِ فارسی‌ در دورة‌ اسلامی‌ (شیر، ذیل‌ «باج‌»)
مولف:  شاداب ارشادی ـ گروه جغرافیا
شهری‌ قدیمی‌، کوچک‌ و مستحکم‌ در بین‌النهرین‌ (عراق‌)
مولف:  حسین قرچانلو
کوره‌(استان‌)ای‌ در منطقة‌ موصل‌، در شرق‌ دجله‌، میان‌ زاب‌ کوچک‌ در شمال‌ و رشته‌ کوه‌ حَمْرین‌ (بارمّا) در جنوب‌، تا دورة‌ عباسی‌
مولف:  خسرو خسروی
شهری‌ تاریخی‌ در آذربایجان‌، که‌ بر سرجادة‌ اردبیل‌ به‌ بردعه‌ * (مرکز اران‌ * ) واقع‌ بود
مولف:  حسین قرچانلو
شهر کوچکی‌ در عراق‌، حدود ده‌ فرسخی‌ شمال‌ شرقی‌ بغداد، با فاصلة‌ کمی‌ در جنوب‌ بَعقوبه‌، واقع‌ در مغرب‌ رود نهروان‌
مولف:  خسرو خسروی
باجگیران‌ ،# بخش‌ و شهری‌ در خراسان‌.
مولف:  د. اسلام کالین ـ دیویس
منطقه‌ای‌ کوهستانی‌ در ناحیه‌ دیر * و سوات‌ * و چترال‌ در ولایت‌ پیشاور در پاکستان‌
مولف:  علی محمد ساکی
بزرگ‌ ایل‌ یا اتحادیه‌ای‌ از پنج‌ طایفة‌ لُرِ یاراحمد، آروان‌، دالوند، قایدرحمت‌ و سگوند که‌ عمدتاً در بخش‌ زاغة‌ شهرستان‌ خرم‌آباد و بخشی‌ نیز در قسمتی‌ از سیلاخورِ عُلیا در نزدیکی‌ شهر بروجرد و ناحیة‌ میانْآبِ دزفول‌ و اطراف‌ شوش‌ ساکن‌ شده‌اند و گروهی‌ نیز چادرنشین‌ مانده‌اند