جستجوی مقاله

مقالات

تعداد3564مقاله یافت شد

مولف:  کبری محمدی تکیه

مسجدی‌ در شهر آجودهیا (آیودهیا) در ایالت‌ اوتارْپرادِش‌ هند که‌ به‌ دست‌ هندوهای‌ افراطی‌ ویران‌ شد