جستجوی مقاله

مقالات

تعداد3049مقاله یافت شد

مولف:  اسدالله ملکیان شیروانی - مولف:  ایرانیکا -
مقبره‌ای‌ متعلق‌ به‌ قرن‌ پنجم‌، واقع‌ در شمال‌ افغانستان‌، حدود شصت‌ کیلومتری‌ غرب‌ بلخ‌، که‌ در میان‌ اهالی‌ به‌ باباحاتم‌ شهرت‌ دارد.
مولف:  )فرهنگ تاریخ عثمانی( پاکالین
مجموعه‌ای‌ از ادارات‌ رسیدگی‌ به‌ امور مالی‌ در تشکیلات‌ دیوانی‌ عثمانی‌ که‌ «باب‌دفتری‌» نیز به‌ آن‌ گفته‌ می‌شد