جستجوی مقاله

مقالات

تعداد5728مقاله یافت شد

مولف:  د. اسلام کالین ـ دیویس
منطقه‌ای‌ کوهستانی‌ در ناحیه‌ دیر * و سوات‌ * و چترال‌ در ولایت‌ پیشاور در پاکستان‌
مولف:  علی محمد ساکی
بزرگ‌ ایل‌ یا اتحادیه‌ای‌ از پنج‌ طایفة‌ لُرِ یاراحمد، آروان‌، دالوند، قایدرحمت‌ و سگوند که‌ عمدتاً در بخش‌ زاغة‌ شهرستان‌ خرم‌آباد و بخشی‌ نیز در قسمتی‌ از سیلاخورِ عُلیا در نزدیکی‌ شهر بروجرد و ناحیة‌ میانْآبِ دزفول‌ و اطراف‌ شوش‌ ساکن‌ شده‌اند و گروهی‌ نیز چادرنشین‌ مانده‌اند
مولف:  د.م .دانلپ ( د.اسلام )؛ با اضافاتی از ( بریتانیکا )
شهر و ناحیه‌ای‌ از اندلس‌ (اسپانیای‌ مسلمان‌) که‌ امروزه‌ در جنوب‌ پرتغال‌ است‌ و به‌ آن‌ بژا می‌گویند
مولف:  ت . فیلیپ ( د.اسلام )
نام‌ مستعار مَلَک‌ حِفنی‌ ناصف‌ (1304ـ1337/1886ـ 1918)، دختر حِفنی‌ ناصف‌
مولف:  د. اسلام
صدراعظم‌ مغربی‌ که‌ نام‌ واقعیش‌ احمدبن‌ موسی‌بن‌ احمد بخاری‌ بود