جستجوی مقاله

مقالات

تعداد5728مقاله یافت شد

مولف:  کبری محمدی تکیه

مسجدی‌ در شهر آجودهیا (آیودهیا) در ایالت‌ اوتارْپرادِش‌ هند که‌ به‌ دست‌ هندوهای‌ افراطی‌ ویران‌ شد

مولف:  ریاض الاسلام (با تلخیص و تلفیق از ( د. اسلام ) - مولف:  مُرلند ]بازورث [ (با تلخیص از د. اسلام ) - مولف:  آن ماری شیمل (با تلخیص از د.اسلام ) - مولف:  اِبا کوخ ، باربارا برند (با تلخیص از د. اسلام ) - مولف:  منیب الرحمان (با تلخیص از د. اسلام ) - مولف:  برتن پیچ (باتلخیص از د.اسلام ) -
(یاگورکانیان‌/تیموریان‌ هند) خاندان‌ ترک‌ نژاد مسلمان‌ که‌ از 932 تا 1247 برافغانستان‌ و هندوستان‌ حکومت‌ کردند
مولف:  د. اسلام )؛ دنی ( د. ا. ترک طیب گوک بیلگین
عنوانِ دیوان‌ وزیراعظم‌ عثمانی‌، متداول‌ در قرون‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌
مولف:  عباس زریاب
پیشوای‌ خرّمدینان‌ * در آذربایجان‌ که‌ در آغاز قرن‌ سوم‌ برضدّ خلافت‌ عبّاسی‌ شورش‌ کرد
مولف:  عوّاد ( د.اسلام ) - مولف:  مصطفی حسینی طباطبایی -
نویسندگان‌ قدیم‌ مسلمان‌ همه‌ جا شهر و کشور بابل‌ را به‌ یک‌ نام‌ خوانده‌اند ] واژة‌ بابهل‌ عبری‌ است‌ که‌ آن‌ نیز از باب‌ ـ ال‌ اکدی‌ به‌ معنای‌ «دروازة‌ خدا» است‌ [
مولف:  خسرو خسروی - مولف:  عباس زریاب -
بابُل‌ ،# شهرستان‌، رود، و شهری‌ در استان‌ مازندران‌.
مولف:  خسروخسروی - مولف:  عباس زریاب -
بابلسر ،# شهرستان‌ و شهری‌ در استان‌ مازندران‌.