جستجوی مقاله

مقالات

تعداد5728مقاله یافت شد

مولف:  هیئت تحریریه
خاندان‌ و سلسله‌ای‌ از حاکمان‌ کردِ منطقة‌ شهرزور * در عصر عثمانی‌ که‌ حدود دو قرن‌ بر بخشهایی‌ از کردستان‌ واقع‌ در خاک‌ کنونیِ عراق‌ حکومت‌ می‌کردند و در منازعات‌ ایران‌ و عثمانی‌ فعالانه‌ شرکت‌ داشتند
مولف:  کاهن ( د.اسلام )
نام‌ جنبشی‌ دینی‌ ـ اجتماعی‌ که‌ مراکز ترکمان‌ نشین‌ آسیای‌ صغیر را چندسال‌ پیش‌ از هجوم‌ مغول‌ به‌ آشوب‌ کشید
مولف:  )فرهنگ تاریخ عثمانی( پاکالین
مجموعه‌ای‌ از ادارات‌ رسیدگی‌ به‌ امور مالی‌ در تشکیلات‌ دیوانی‌ عثمانی‌ که‌ «باب‌دفتری‌» نیز به‌ آن‌ گفته‌ می‌شد
مولف:  ایرانیکا ساتلنی
ابن‌بایسنغربن‌ شاهرخ‌ (متولد 825)، کوچکترین‌ پسر بایسنغر، امیر کتابدوست‌ و هنرپرور تیموری‌، و از نوادگان‌ تیمور
مولف:  (د.اسلام ) هریسن ، هاردی - مولف:  محمد فؤاد کوپریلی ( د. اسلام ) -
نخستین‌ پادشاه‌ مغولِ هندوستان‌ و نویسنده‌ و شاعر
مولف:  ایرانیکا بالان
از قبایل‌ پشتو که‌ در اصل‌ در رشته‌ کوههای‌ سلیمان‌ می‌زیستند و امروزه‌ در اطراف‌ پراکنده‌ شده‌اند